شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/02 استفساريه  
1360/08/07 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 77
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-