شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل (123) قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/17 طرح  
1360/03/18 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/03/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-