عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 9 از 14 (1336 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/06ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدير كل انتخابات وزارت كشور
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر
گزارش ششصد و هفتاد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/27طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
گزارش ششصد و هفتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/20لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و هفتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/16لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و هفتادمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/15لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و شصت و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/01ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/03/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل
گزارش ششصد و شصت و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/01ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور
گزارش ششصد و شصت و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/24لايحه آيين دادرسي كيفري
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش ششصد و شصت و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/24لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/17نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي
گزارش ششصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/17طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور
گزارش ششصد و شصت و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/03ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/90/3690/س شوراي اسلامي شهر مشهد توسط آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات خراسان
گزارش ششصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/26ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/07/25 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان
گزارش ششصد و شصتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/19ادعاي خلاف شرع بودن موضوع 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1382/7/18
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10
ادعاي خلاف شرع بودن جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 20272/ت 515 ه مورخ 1374/01/14 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز
گزارش ششصد و پنجاه و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/12ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7278/ص/10/90 مورخ 1390/4/21 شوراي عالي بيمه
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان
ادعاي خلاف شرع بودن طرح تجهيز و نوسازي اراضي و شاليزاري كشور به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ي مورخ 1391/2/4 هيئت وزيران (وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست)
گزارش ششصد و پنجاه هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/05طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش ششصد و پنجاه و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/20لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)
گزارش ششصد و پنجاه و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/14طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
گزارش ششصد و پنجاه و چهارمين جلسه مجمع مشورت فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/07لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
گزارش ششصد و پنجاه و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/29لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي
گزارش ششصد و پنجاه و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/28ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 141024 مورخ 1391/9/1 اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 19 و تبصره ذيل آن ار آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1388/9/1 وزارت بازرگاني
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/9/27 كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي كرج
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/85/01/1017 مورخ 1385/8/11 مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه
گزارش ششصد و پنجاه و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/16طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه جلسه هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/3
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 61140/6071 مورخ 1391/12/1 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
گزارش ششصد و پنجاهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/09ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12،3،2 تعرفه عوارض محلي ، مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال 88
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه اصلاح و متمم بودجه سال 1391 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد به شماره 3/91/5972/ش مورخ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر مشهد و بودجه سال 1389 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به شماره 3/694/ش مورخ 1389/2/6 شوراي اسلامي شهر مشهد
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-3 و رديف 1 از بند 7 و رديف 1 از بند 2-9 طرح جامع شهر گرگان مصوب 1375/2/30 وزارت مسكن و شهرسازي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22-6020/2/1502/20 مورخ 1386/03/26سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
گزارش ششصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/01نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-32-4 از فصل دوم تبصره قسمت «ب» بند 1-47-4 از فصل سوم آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 204/89/6524/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
ادعاي خلاف شرع بودن آگهي هاي استخدام استانداري خوزستان، بخشنامه شماره 200/1709 مورخ 1389/1/25 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ماده يك و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع بخشنامه شماره 200/84597 مورخ 1388/
گزارش ششصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/26نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي توسط آقايان رحيم قهرمان زاده اقدام و حمزه شكريان زيني
گزارش ششصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/19لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي توسط آقايان رحيم قهرمان زاده اقدام و حمزه شكريان زيني
گزارش ششصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/16ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 مورخ 1390/11/11
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 بخش اول بخشنامه شماره 2/1 مورخ 1386/11/06 سازمان تامين اجتماعي
گزارش ششصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/04ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر
گزارش ششصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان درسال 13921392/05/29طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت
گزارش ششصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/22لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش ششصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/16لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
گزارش ششصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/16لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
گزارش ششصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/09لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
گزارش ششصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/02لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/01لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/25ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 24807/3 مورخ 12386/10/2 و ماده 17 مصوبه شماره 39566/3 مورخ 1388/11/14 و مصوبه شماره 89/47712/3 مورخ 1389/11/10 و ماده 23 مصوبه جلسه 388 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 90 و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 91 و صورتجلسه توافق مورخ 1390/12/23 في مابين شهرداري ملاير و آْقاي عباس چگيني
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص تعيين 5% به عنوان عوارض فروش اموال منقول اقساطي و ضايعاتي
گزارش ششصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/25اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح
گزارش ششصد و سي و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/08ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي 2، 3 و 4 ماده 2 دستوالعمل مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1391/7/10 شوراي عالي بورس
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف و ب بخشنامه شماره 91/233832 مورخ 1391/3/17
گزارش ششصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/21ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 309/52051 مورخ 1386/4/16 شوراي اقتصاد
ادعاي خلاف شرع بودن ماده واحده يكصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي اسلامي شهر لواسان
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 91/184/27 مورخ 1391/6/15 بانك صادرات ايران
گزارش ششصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/20ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي الف و ب و تبصره هاي 1 و 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك و 3 بخشنامه شماره 410/2988 مورخ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون ماده شورايعالي و شهرسازي و معماري ايران
گزارش ششصد و سي و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/06ادعاي خلاف شرع بودن نامه مورخ 1391/6/1 شهرداري رودسر
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسات مورخ 1389/11/21 و 1391/5/25 كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان قزوين
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 صورتجلسه كميته حفظ حقوق بيت المال و صيانت از اراضي كشاورزي دولتي شهرستان دشتستان مورخ 1390/10/12
ادعاي خلاف شرع بودن بند «ز» دستورالعمل شماره 91/310/1894 مورخ 1391/4/18 سازمان توسعه تجارت ايران
گزارش ششصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/31ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 قسمت الف تصميم تبيين و شفاف سازي ضوابط برقراري امتياز سنوات خدمت، ارتقاء رتبه و گروه تشويقي كاركنان موضوع ابلاغ نامه شماره 2010/37187 سازمان تامين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي ذيل رديف يك دستور العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حقظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب1385/08/01
گزارش ششصد و سي‌امين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/24ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-1-5 طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان
گزارش ششصد و بيست و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/10لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
گزارش ششصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/03طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي
گزارش ششصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/01/20طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
v  >141312111098321< صفحه 9 از 14 (1336 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-