عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 9 از 14 (1363 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش ششصد و نود و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/28ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 15625/ش مورخ 1371/10/14 استانداري آذربايجان غربي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره بند 9 ماده 2 دستوالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور
گزارش ششصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921393/02/28ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي توسط آقايان رحيم قهرمان زاده اقدام و حمزه شكريان زيني
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند
گزارش ششصد و نود و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/17ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف بخشنامه شماره 14225/934/م مورخ 1392/1/24 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 951/12372-211 مورخ 1385/4/11 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) باشماره ه 153965/ت41498 مورخ 1388/08/03 هيئت وزيران
گزارش ششصد و نود و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/16ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداران از جنگلها و مراتع
گزارش ششصد و هشتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/10لايحه تجارت
گزارش ششصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي قفهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/10لايحه تجارت
گزارش ششصد و هشتاد و هشتمين جلسه مجمع فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/03لايحه تجارت
گزارش ششصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان1393/02/03طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 77 آيين‌نامه اجرايي مدارس
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورخ 1387/11/27 وزارت امور اقتصاد و دارايي
گزارش ششصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/01/26طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/06/20 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تبريز
گزارش ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/01/26لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
گزارش ششصد و هشتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931392/12/25طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش ششصد و هفتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/20نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 سازمان اموري مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
گزارش ششصد و هفتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/20لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و هفتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265/ش الف د مورخ 1386/1/21 شوراي اسلامي شهر شيراز
گزارش ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/06اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدير كل انتخابات وزارت كشور
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر
گزارش ششصد و هفتاد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/27طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
گزارش ششصد و هفتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/20لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و هفتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/16لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و هفتادمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/15لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش ششصد و شصت و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/01ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/03/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل
گزارش ششصد و شصت و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/01ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور
گزارش ششصد و شصت و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/24لايحه آيين دادرسي كيفري
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش ششصد و شصت و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/24لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/17نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي
گزارش ششصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/17طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور
گزارش ششصد و شصت و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/03ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/90/3690/س شوراي اسلامي شهر مشهد توسط آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات خراسان
گزارش ششصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/26ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/07/25 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان
گزارش ششصد و شصتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/19ادعاي خلاف شرع بودن موضوع 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1382/7/18
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10
ادعاي خلاف شرع بودن جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 20272/ت 515 ه مورخ 1374/01/14 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز
گزارش ششصد و پنجاه و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/12ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7278/ص/10/90 مورخ 1390/4/21 شوراي عالي بيمه
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان
ادعاي خلاف شرع بودن طرح تجهيز و نوسازي اراضي و شاليزاري كشور به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ي مورخ 1391/2/4 هيئت وزيران (وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست)
گزارش ششصد و پنجاه هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/05طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش ششصد و پنجاه و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/20لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)
گزارش ششصد و پنجاه و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/14طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
گزارش ششصد و پنجاه و چهارمين جلسه مجمع مشورت فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/07لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
گزارش ششصد و پنجاه و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/29لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي
گزارش ششصد و پنجاه و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/28ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 141024 مورخ 1391/9/1 اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 19 و تبصره ذيل آن ار آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1388/9/1 وزارت بازرگاني
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/9/27 كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي كرج
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/85/01/1017 مورخ 1385/8/11 مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه
گزارش ششصد و پنجاه و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/16طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه جلسه هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/3
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 61140/6071 مورخ 1391/12/1 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
گزارش ششصد و پنجاهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/09ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12،3،2 تعرفه عوارض محلي ، مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال 88
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه اصلاح و متمم بودجه سال 1391 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد به شماره 3/91/5972/ش مورخ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر مشهد و بودجه سال 1389 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به شماره 3/694/ش مورخ 1389/2/6 شوراي اسلامي شهر مشهد
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-3 و رديف 1 از بند 7 و رديف 1 از بند 2-9 طرح جامع شهر گرگان مصوب 1375/2/30 وزارت مسكن و شهرسازي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22-6020/2/1502/20 مورخ 1386/03/26سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
گزارش ششصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/01نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-32-4 از فصل دوم تبصره قسمت «ب» بند 1-47-4 از فصل سوم آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 204/89/6524/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
ادعاي خلاف شرع بودن آگهي هاي استخدام استانداري خوزستان، بخشنامه شماره 200/1709 مورخ 1389/1/25 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ماده يك و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع بخشنامه شماره 200/84597 مورخ 1388/
گزارش ششصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/26نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي توسط آقايان رحيم قهرمان زاده اقدام و حمزه شكريان زيني
گزارش ششصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/19لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي توسط آقايان رحيم قهرمان زاده اقدام و حمزه شكريان زيني
گزارش ششصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/16ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 مورخ 1390/11/11
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 بخش اول بخشنامه شماره 2/1 مورخ 1386/11/06 سازمان تامين اجتماعي
گزارش ششصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/04ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر
گزارش ششصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان درسال 13921392/05/29طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
گزارش ششصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/22لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش ششصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/16لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
گزارش ششصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/16لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
v  >141312111098321< صفحه 9 از 14 (1363 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-