عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >14131210987321< صفحه 8 از 14 (1379 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش هفتصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/22اساسنامه شركت توليد نيروي برق لوشان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شاهرود
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق تهران
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بندرعباس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق اصفهان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آذربايجان
گزارش هفتصد و شصت و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/16طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش هفتصد و شصتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/09طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش هفتصد و پنجاه و نهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/01طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش هفتصد و پنجاه و هشتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/26طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش هفتصد و پنجاه و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/18طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش هفتصد و پنجاه و سومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/10طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/03ادعاي خلاف شرع بودن بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22شوراي اسلامي شهر همدان
گزارش هفتصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/28طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان
اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 14/ 11 /1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر
گزارش هفتصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/20ادعاي خلاف شرع بودن بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 14/ 11 /1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر
گزارش هفتصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/14ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 8827 /1100/ 35557 مورخ 20 /3 /1388 سازمان تأمين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 1381/9/4 بخشنامه شماره 91728/9 مورخ 1391/4/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي
گزارش هفتصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/05ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ادعاي خلاف شرع بودن ، بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران
گزارش هفتصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/28لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش هفتصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/24اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
گزارش هفتصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/19اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
گزارش هفتصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/14ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 7/ 5/ 1389 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان
گزارش هفتصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/07ادعاي خلاف شرع بودن بند يك و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانك مركزي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از قسمت (الف) اطلاعيه مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ 28/ 6/ 1389 مابين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13598/ 92/ 200 مورخ 1/ 8 /1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
گزارش هفتصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/07/01ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1379/12/6سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در مورد ضوابط و مقررات تعيين حريم آثار تاريخي و فرهنگي شهر رامسر
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-4/ 2/ 1364 و نيز مصوبه شماره 3096- 4/ 2/ 1365 هيئت وزيران
گزارش هفتصد و سي و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/24ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 20/ 02/ 1376كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهرستان تبريز
گزارش هفتصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/18طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
گزارش هفتصد و سي امين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/18لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش هفتصد و بيست و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/11ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان
گزارش هفتصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/04ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 103/5940 وزارت نيرو
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان
گزارش هفتصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/06/04ادعاي خلاف شرع بودن مواد 25 و 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گزارش هفتصد و بيست و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/27لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 فصل 6 مصوبه شماره 6014/ 91/ش مورخ 22 /12/ 1391 شوراي اسلامي شهر مشهد
گزارش هفتصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/15لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
گزارش هفتصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/15اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
گزارش هفتصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/14طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه داخلي كانون سر دفتران و دفتر ياران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
گزارش هفتصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/14ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265 ش الف د مورخ 1386/01/21 شوراي اسلامي شهر شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 121606/ت48312/ه مورخ 1392/07/01 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 16،15،7 بخشنامه شماره 36/363393 مورخ 1387/10/26 دانشگاه آزاد اسلامي
گزارش هفتصد و شانزدهمين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/05/01لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
گزارش هفتصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/24لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
گزارش هفتصد و چهاردهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/21اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
گزارش هفتصد و دوازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/17ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11،12 و 13-4 مورخ 1392/06/26 شوراي پول و اعتبار
گزارش هفتصد و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/10طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
گزارش هفتصد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/10اساسنامه شركت توليد نيروي برق يزد
اساسنامه شركت توليد نيروي برق لوشان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شاهرود
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق تهران
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بندرعباس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق اصفهان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آذربايجان
گزارش هفتصد و دهمين جلسه محمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/08اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)
گزارش هفتصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/04/03لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
گزارش هفتصد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/03/27طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
گزارش هفتصد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/03/26لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
v  >14131210987321< صفحه 8 از 14 (1379 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-