عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 11 از 14 (1363 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش پانصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/02لايحه حمايت خانواده
گزارش پانصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/02/26لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش پانصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/02/26لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش پانصد و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/02/12ادعاي خلاف شرع بودن ماده (18) مصوبه شماره 304547/ش/ت مورخ 88/11/15 شوراي اسلامي تبريز توسط شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4 و 12 مصوبه شماره 621 مورخ 1388/11/11شوراي اسلامي شهرستان طرقبه
گزارش پانصد و هفتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/02/04ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) صورتجلسه شماره 25 مورخ 1374/11/11 كميسيون ماده (5) شهرستان اسلامشهر توسط آقاي سيدرضا موسوي
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق بند (1) بخشنامه شماره 803/70599 مورخ 1387/8/5 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توسط خانم نگار الهي
گزارش پانصد و هشتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/02/04ادعاي خلاف شرع بودن ماده (18) مصوبه شماره 304547/ش/ت مورخ 88/11/15 شوراي اسلامي تبريز توسط شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 710/23 مورخ 88/5/28 معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش توسط آقاي سياوش عطايي
گزارش پانصد و هشتادمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/01/29لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
گزارش پانصد و هفتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/01/22طرح صلاحيت‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌ براي‌ رسيدگي‌ به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي
گزارش پانصد و هفتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم در سال 13901391/01/07ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4651/ت21953هـ هيئت وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي
ادعاي خلاف شرع بودن تهيه و تصويب دستورالعمل احتساب افزايش سنوات كار در برابر اشعه توسط آقاي حسن خوشحال ثاني
گزارش پانصد و هفتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/12/23لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه
گزارش پانصد و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/12/08لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
گزارش پانصد و هفتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/11/25طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (22) مصوبه شماره 2784 ت 35774 ك مورخ 85/06/21 هيئت وزيران توسط آقاي محمد تقي نثري
گزارش پانصد و هفتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/11/18ادعاي خلاف شرع بودن بند (10) مصوبه مورخ 89/04/12 شوراي تأمين شهرستان گرگان توسط آقاي مهدي به آبادي
گزارش پانصد و هفتادمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/11/11ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 87/02/18 شوراي اسلامي شهر رشت توسط آقاي عليرضا سحرخيز و ابوذر بهنام جو به وكالت از موكلين خود
گزارش پانصد و شصت و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/11/11ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 87/02/18 شوراي اسلامي شهر رشت توسط آقاي عليرضا سحرخيز و ابوذر بهنام جو به وكالت از موكلين خود
گزارش پانصد و شصت و هشتمين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/10/27لايحه مجازات اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (3) و (4) كد 721 از بخشنامه شماره 1/3/34/15713 مورخ 84/6/23 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
گزارش پانصد و شصت و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/10/20ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 73401 ت 40398 هـ مورخ 87/05/12 هيئت وزيران توسط سازمان بازرسي كل كشور (شكايت‌نامه شماره 32762 - 900228
گزارش پانصد و شصت و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/10/12ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 73401 ت 40398 هـ مورخ 87/05/12 هيئت وزيران توسط سازمان بازرسي كل كشور (شكايت‌نامه شماره 32762 - 900228
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 170 شوراي اسلامي شهر قم مورخ 870625 توسط آقاي علي اكبر گلستاني
گزارش پانصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/09/22ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 127737 مورخ 1356/12/01 هيئت وزيران توسط آقاي احد باقري
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره (6) مصوبه شماره 9614 - 414 - 160 مورخ 13820910 شوراي اسلامي تهران توسط آقاي رضا مرتضوي
گزارش پانصد و شصت و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم در سال 13901390/09/13ادعاي خلاف شرع بودن قسمت دوم بند (8) مصوبه شماره 30031030130 مورخ 1387.08.29 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط آقاي عبداله كاني شكاني و آقاي احمد جعفري مشتي
گزارش پانصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/09/08ادعاي خلاف شرع بودن اطلاعيه سازمان امور مالياتي توسط خانم فاطمه لطافت
گزارش پانصد و شصتم جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/09/01لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و پنجاه و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/08/15طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش پانصد و پنجاه و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/08/10ادعاي خلاف شرع بودن بند (41) صورتجلسه مورخ 881213 كميسيون طرح تفصيلي ماده (5) شهر ياسوج توسط آقاي زرير مرادي كشكولي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) ماده (14) از تعرفه عوارض مجلس مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل با عنوان عوارض بهاي خدمات توسط آقاي ايوب بهادر
گزارش پانصد و پنجاه و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/07/26ادعاي خلاف شرع بودن ماده (43) تحت عنوان «عوارض ورود به داخل محدوده شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل توسط آقاي ايوب بهادر به وكالت از آقاي علي اكبر طالبيان و وراث مرحوم هابيل نجفي
گزارش پانصد و پنجاه و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/07/19ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3347 ش ق مورخ 87/06/18 شوراي اسلامي شهر قم توسط آقاي علي منتظر به وكالت از غلامرضا مؤمن پور و غيره
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (43) تحت عنوان «عوارض ورود به داخل محدوده شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل توسط آقاي ايوب بهادر به وكالت از آقاي علي اكبر طالبيان و وراث مرحوم هابيل نجفي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) صورتجلسه مورخ 88/03/12 شصت و هفتمين جلسه كميسيون نظارت بازرگاني تهران توسط آقاي احمد آقابزرگي
گزارش پانصد و پنجاه و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/07/13لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و پنجاه و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/07/05لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و پنجاه و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/06/29لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و پنجاهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/06/22لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/06/15لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/06/07لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/06/02لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/05/26لايحه آيين دادرسي كيفري
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (1) و (2) ماده (18) تعرفه عوارض محلس سال 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل توسط آقاي ايوب بهادر به وكالت از آقاي اياز احمدي
گزارش پانصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/05/19لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/05/11لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/05/03لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/28لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/20لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/13لايحه آيين دادرسي كيفري
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) بخشنامه شماره 1803/70599 مورخ 87/08/05 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توسط آقاي مرتضي اصغري
گزارش پانصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/08لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع
گزارش پانصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/08لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/04/08لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/03/09ادعاي خلاف شرع بودن ماده (69) آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي توسط آقاي سمير محمودي نژاد
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند (2) اطلاعيه شماره (15) مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط آقاي سعيد زماني
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 دستورالعمل شماره 200/72824 مورخ 1388/11/13 سازمان امور مالياتي
گزارش پانصد و سي و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891390/03/03لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري
گزارش پانصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/03/01لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/02/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 34 شوراي عالي نظام پزشكي مورخ 86/06/10 توسط آقاي سيدروح الله ميرلوحي حسن آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5-1-8) طرح تفصيلي شهر محلات توسط آقاي حميدرضا اميري
گزارش پانصد و سي و دومين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/02/06لايحه نظارت بر رفتار قضات
طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز
گزارش پانصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/01/29ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 37689 مورخ 870423 سازمان امور مالياتي كشور و مصوبه شماره 194822 ت 37363 هـ مورخ 861220 هيئت وزيران توسط شركت ايران ملاس
گزارش پانصد و سي‌امين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/01/23ادعاي خلاف شرع بودن ماده (4) و تبصره هاي ذيل آن از مصوبه شماره 14330 ت 52399 مورخ 80/04/04 هيئت وزيران توسط خانم معصومه موسي زاده حقيقي و سهيلا كمالي دشت ارژنه
گزارش پانصد و بيست و نهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/01/16ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3106 2 ش مورخ 830718 شوراي اسلامي شهر توسط خانم سيده مرضيه منزوي
گزارش پانصد و بيست و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13901390/01/07ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3106 2 ش مورخ 830718 شوراي اسلامي شهر توسط خانم سيده مرضيه منزوي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) مصوبه كميسيون ماده (5) قانون مسكن و شهرسازي مورخ 81/03/30 استان آذربايجان غربي توسط خانم هاجر پهلواني و غيره
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 28141 ح م 3 مورخ 70/10/09 هيئت عالي گزينش توسط آقاي امير اسلامي و غيره
گزارش پانصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/12/24لايحه نظارت بر رفتار قضات
گزارش پانصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/12/21لايحه نظارت بر رفتار قضات
گزارش پانصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/12/10ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 1223883 492 مورخ 850929 و 211476 ت 39317 هـ مورخ 861226 هيئت وزيران توسط آقاي عليرضا دستيگردي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره هاي (1) و (2) ماده (29) آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق (موضوع تصويب‌نامه شماره 44065 ت 29364 هـ مورخ 820807 هيئت وزيران) توسط آقاي رحيم اقدم
ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) مصوبه شماره 3/5/87/2538/س مورخ 87/10/15 شوراي اسلامي شهرتوسط خانم عشرت اميري صفات
گزارش پانصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/24ادعاي خلاف شرع بودن جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 810923 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) شق (الف) از تعرفه هاي تلفن همراه توسط آقاي احسان دوستاني هنديجاني
گزارش پانصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/18ادعاي خلاف شرع بودن جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 810923 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (42) مصوبه كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مستقر در اصفهان) مورخ 850224 توسط آقاي رضا طرق رودي
گزارش پانصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/11ادعاي خلاف شرع بودن جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 810923 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) اصلاحي مصوبه دومين جلسه كارگروه زمين خواري (موضوع نامه شماره 4785 مورخ 89/02/21 معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي، حوزه معاون اول رياست جمهوري) توسط نماينده ولي فقيه و سرپرست
گزارش پانصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/04ادعاي خلاف شرع بودن بند 15 بخش چهارم بخشنامه شماره يك مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي توسط سيد اصغر ميرهاديان دولت آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 191 56 401 6 ط . ت مورخ 73/4/17 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح توسط آقاي محمدرضا كرمي پور
گزارش پانصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/27ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
گزارش پانصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/21لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري
گزارش پانصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 86/27543/8مورخ 87/03/20 جلسه 95 شوراي شهر گرگان توسط آقاي مهدي به آبادي
گزارش پانصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/07ادعاي خلاف شرع بودن تبصره (2) ماده (7) آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ كزاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 68/12/13 توسط آقاي اسماعيل شهنائي
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4 و 12 مصوبه شماره 621 مورخ 1388/11/11شوراي اسلامي شهرستان طرقبه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/19209 مورخ 1386/09/20 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خانوم معصومه دلشاد
گزارش پانصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/28ادعاي خلاف شرع بودن ماده (14) آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي ابوالفضل صفري
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 10277/ت22797ك مورخ 1379/03/17 هيئت وزيران
گزارش پانصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/16لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش پانصد و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/01لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش پانصد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/08/11ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/10/10 كميته فني كميسيون ماده پنج شهر اراك در قسمت اختصاص 35 درصد يا 45 درصد از زمين متقاضيان احداث بنا كه سند املاك آنها باغ مي‌باشند توسط خانم شكوفه ساده خو
v  >141312111098321< صفحه 11 از 14 (1363 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-