عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2827261211109321< صفحه 10 از 28 (1363 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش نهصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/23طرح استفساريه ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
طرح استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش نهصد و سي و چهارمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/17ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 هيأت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و تبصره يك و دو اين ماده و ماده 33 مصوبه جلسه شماره 1393/12/16-859 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي
گزارش نهصد و سي و سومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/16ادعاي خلاف شرع بودن بند مشاغل قابل احراز در مصوبه شماره 1393/3/18-242 شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي - كاربردي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 44 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي
گزارش نهصد و سي و دومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/10لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و سي و نهصد و سي و يكمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/03لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)
گزارش نهصد و بيست و هشتمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/26ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 و تبصره آن از آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (phd) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه 1388/2/21-200/14593 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
گزارش نهصد و بيست و ششمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/13ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 3403/س93-1393/9/15 سازمان حمل و نقل همگاني بانه و حومه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9073/1612/5-9000/121/900 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه
گزارش نهصد و بيست و چهارمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/11ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين نامه ماده 299 قانون امور حسبي
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5010-1392/12/23 مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 91/59912 - 1391/3/8 بانك مركزي و بند 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي
گزارش نهصد و بيست و سومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/05ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي
گزارش نهصد و بيست و دومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/01لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66) 246، (66) 247، (67) 256، (67) 257، (67) 258، (68) 266، (28) 1070 الف)
گزارش نهصد و هفدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/31لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
گزارش نهصد و شانزدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/31لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
طرح اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و بيست و يكمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
گزارش نهصد و هجدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش نهصد و نوزدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و بيستمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/13لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي مارازاد و اردوباد
طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
گزارش نهصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/02لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش نهصد و چهاردهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/02لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش نهصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/02لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش نهصد و نهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/18ادعاي خلاف شرع بودن مواد 5، 4، 3، 2، 1 آيين نامه ترتيب وصول پذيره و اهدايي ، مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران
گزارش نهصد و هفتمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/17ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/02/16 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند «د» اطلاعيه آزمون كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1393
ادعاي خلاف شرع بودن " ماده 6 آيين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي و ماده 7 آيين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي تشخيص مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي
گزارش نهصد و ششمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/04ادعاي خلاف شرع بودن بند ب بخشنامه شماره 1006/60-1392/4/9 و بند الف و ب شماره 16246/92-1392/01/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/5/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 42/2/200302-1393/3/10 اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري
گزارش نهصد و پنجمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/04لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/و - 1369/7/15 سازمان زمين شهري
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه شماره 71394/ت51920هـ - 1394/6/3 هيأت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 لايحه عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر خرم آباد
گزارش نهصد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/04/29ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 10/93/16124-1393/5/11 كميته نظارتي پنج شهرداري منطقه 10 مشهد
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 40587/92308-1387/6/7 هيأت وزيران
v  >2827261211109321< صفحه 10 از 28 (1363 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-