عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 10 از 14 (1363 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش ششصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/09لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
گزارش ششصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/02لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/01لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش ششصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/25ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 24807/3 مورخ 12386/10/2 و ماده 17 مصوبه شماره 39566/3 مورخ 1388/11/14 و مصوبه شماره 89/47712/3 مورخ 1389/11/10 و ماده 23 مصوبه جلسه 388 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 90 و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 91 و صورتجلسه توافق مورخ 1390/12/23 في مابين شهرداري ملاير و آْقاي عباس چگيني
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص تعيين 5% به عنوان عوارض فروش اموال منقول اقساطي و ضايعاتي
گزارش ششصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/25اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح
گزارش ششصد و سي و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/08ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي 2، 3 و 4 ماده 2 دستوالعمل مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1391/7/10 شوراي عالي بورس
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف و ب بخشنامه شماره 91/233832 مورخ 1391/3/17
گزارش ششصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/21ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 309/52051 مورخ 1386/4/16 شوراي اقتصاد
ادعاي خلاف شرع بودن ماده واحده يكصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي اسلامي شهر لواسان
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 91/184/27 مورخ 1391/6/15 بانك صادرات ايران
گزارش ششصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/20ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي الف و ب و تبصره هاي 1 و 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك و 3 بخشنامه شماره 410/2988 مورخ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون ماده شورايعالي و شهرسازي و معماري ايران
گزارش ششصد و سي و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/06ادعاي خلاف شرع بودن نامه مورخ 1391/6/1 شهرداري رودسر
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسات مورخ 1389/11/21 و 1391/5/25 كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان قزوين
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 صورتجلسه كميته حفظ حقوق بيت المال و صيانت از اراضي كشاورزي دولتي شهرستان دشتستان مورخ 1390/10/12
ادعاي خلاف شرع بودن بند «ز» دستورالعمل شماره 91/310/1894 مورخ 1391/4/18 سازمان توسعه تجارت ايران
گزارش ششصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/31ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 قسمت الف تصميم تبيين و شفاف سازي ضوابط برقراري امتياز سنوات خدمت، ارتقاء رتبه و گروه تشويقي كاركنان موضوع ابلاغ نامه شماره 2010/37187 سازمان تامين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي ذيل رديف يك دستور العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حقظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب1385/08/01
گزارش ششصد و سي‌امين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/24ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-1-5 طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان
گزارش ششصد و بيست و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/10لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
گزارش ششصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/03طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي
گزارش ششصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/01/20طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش ششصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/12/22طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 48 و 49 بخش پنجم از فصل 6 تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان در سال 1391 مصوب شوراي شهر همدان
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7308/ش/ق مورخ 1387/12/20شوراي اسلامي شهر قم
گزارش ششصد و بيست و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/12/15ادعاي خلاف شرع بودن تهيه و تصويب دستورالعمل احتساب افزايش سنوات كار در برابر اشعه توسط آقاي حسن خوشحال ثاني
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 256825/ت 4565 ه مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران
گزارش ششصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال13911391/12/08ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و تبصره‌هاي آن از مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر راور
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1389/01/30شوراي تامين شهرستان شيراز
گزارش ششصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/11/30ادعاي خلاف شرع بودن بند16 صورت جلسه مورخ1375/11/14 كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران شهر اصفهان
گزارش ششصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/11/19ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 90/3/438/2 مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر تهران
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره فهرست كالاهاي توليد شده نهايي مندرج در تصويب‌نامه شماره 65337/ت32258هـ مورخ 1383/11/25
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه مورخ 1389/01/29كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري اصفهان
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-66-4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه هاي برق
گزارش ششصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/11/16ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1379/12/06سازمان ميراث فرهنگي كشور در خصوص تعيين حريم مجموعه فرهنگي -تاريخي رامسر
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 205830/ت41788 ه مورخ 1388/10/20 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد مورخ 1391/5/25
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 179 شهرداري قزوين
گزارش ششصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/11/03ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 183/9 مورخ 1387/12/4 گروه اجرايي كميته فرعي مابه‌التفاوت نرخ ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند23 صورتجلسه مورخ 1389/06/14 كميسيون ماده5 قانون تاسيس شوراي عالي و شهرسازي ومعماري ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه كميسيون طرح تفضيلي شهر نجف آبادمورخ 1389/07/25
گزارش ششصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/10/11لايحه حمايت خانواده
طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان
طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث‌شده توسط خيّران
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش ششصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شواري محترم نگهبان در سال 13911391/10/05طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري جمهوري اسلامي ايران
گزارش ششصد و چهاردهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/09/28ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف ، ب و ج) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 17 قانون اصلاحي ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379
گزارش ششصد و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/09/01طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان
طرح الحاق يك تبصره به بند (44) و يك تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 كل كشور
طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383
گزارش ششصد و دهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/09/01لايحه اصلاح قانون دريايي ايران
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
گزارش ششصد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/08/23طرح اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه كمسيون ماده 5 شوراي عالي و شهرسازي استان اصفهان مورخ 1390/11/09
ادعاي خلاف شرع بودن شوراي هماهنگي منطقه آزاد تجاري صنعتي ويژه اقتصادي رياست جمهوري
گزارش ششصد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/08/09ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1386/05/18 نمايندگان وزارتخانه هاي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره442 مورخ1386/08/28 كمسيونماده پنج شهر تهران
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27384/9945/7 مورخ 1389/09/27 اداره عمليات ارزي بانك ملي ايران
گزارش ششصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/08/02ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22-6020/2/1502/20 مورخ 1386/03/26سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
گزارش ششصد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/07/25ادعاي خلاف شرع بودن ماده24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1389/01/30شوراي تامين شهرستان شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور
گزارش ششصد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/07/25ادعاي خلاف شرع بودن هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 1384/10/26
گزارش ششصد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/07/11ادعاي خلاف شرع بودن بند يك نهصد و پنجاه و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي موضوع نامه شماره 13959/110 مورخ 18 /02/ 1385 مشاور مدير عامل و مدير كل دفتر هيئت مديره
گزارش ششصد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/07/04ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بند24 تصويب‌نامه شماره 72784/ت 35774 مورخ 1385/06/21كمسيون اصل 138 قانون اساسي هيئت وزيران و در اجراي مادتين 39و95قانون محاسبات عمومي كشور
گزارش ششصد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/06/27ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 تصويب‌نامه شماره 1672مورخ 1342/02/04 هيئت وزيران
گزراش ششصد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/06/20ادعاي خلاف شرع بودن مواد 122، 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي موضوع تصويب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15
گزارش ششصدمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/06/15ادعاي خلاف شرع بودن ماده40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بند3 مصوبه شماره 25082ت/33994/ك مورخ 1385/04/06هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4610/ش/ش مورخ 1386/07/16شوراي اسلامي شهر قم
گزارش پانصد و نود و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/06/15ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت38339هـ مورخ1386/07/16 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده81قانون نظام صنفي
گزارش پانصد و نود و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي ضوراي محترم نگهبان در سال 13911391/05/24ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86مورخ1386/12/19شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي
گزارش پانصد و نود و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/04/27لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ‌ارزيابي انطباق، ‌تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (2) و (5) دستورالعمل شماره 710/2 مورخ 77/1/15 وزارت آموزش و پرورش توسط آقاي محمد مرادچاوشي
ادعاي خلاف شرع بودن بند(ب) دستور العمل ماده 14 قانون زمين شهري
گزارش پانصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/04/20ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه 1 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني
گزارش پانصد و نود و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/04/06ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل خود اظهاري درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بند (4) بخشنامه شماره 160 31 د مورخ 811113 سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح توسط آقاي يداله خواصي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) صفحه (6) مصوبه 189 مورخ 890206 شوراي اسلامي بيرجند توسط آقاي غلامرضا يوسف پور
گزارش پانصد و نود و دومين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/30اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل مصوب 1388/05/20 شوراي پول و اعتبار توسط مؤسسه قرض الحسنه جوانان خير
گزارش پانصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/22لايحه آيين دادرسي كيفري
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب سالهاي 1363، 1371، 1374 و 1380 توسط آقاي جهانگير اميرحسيني
ادعاي خلاف شرع بودن دستور العمل واردات اوليه وكالاهاي فرآيند شده آرايشي بهداشتي مصوبه آذر 85وزارت بهداشت
گزارش پانصد و هشتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/16لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و نودمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/16لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش پانصد و هشتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/03/02لايحه حمايت خانواده
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
v  >141312111098321< صفحه 10 از 14 (1363 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-