عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين1395/09/01
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن1395/07/04
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر1395/07/04
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا1395/07/04
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور1395/07/04
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه1395/07/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن1395/07/04
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي1395/07/04
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور1395/07/04
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي1395/07/04
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78- 1973) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن1395/07/04
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي1395/07/04
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1395/07/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)1395/07/04
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)1395/07/04
لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان1395/05/13
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران1395/05/13
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني1395/05/13
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1395/05/11
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور1395/05/11
قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور1394/12/25
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر1394/12/24
قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/12/24
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن1394/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1394/12/13
قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در اموركيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان1394/12/13
قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان1394/12/13
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني1394/12/13
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور1394/12/13
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست1394/12/13
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم1394/12/13
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس1394/12/13
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشورهاي اسلامي (سميك)1394/12/12
قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1394/12/12
قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلّي فراهمايي (كنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا- 2010 ميلادي «1389 هجري شمسي»)1394/12/12
قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور1394/12/12
قانون تصويب اصلاحات ضمائم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78‏ - 1973) - مصوب 1380- و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203))1394/12/12
قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك1394/12/12
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)1394/12/12
قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين1394/11/21
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/11/07
قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس1394/10/30
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه1394/10/23
قانون اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)1394/10/23
قانون شوراهاي حل اختلاف1394/10/09
قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران1394/10/07
قانون تسرّي مواد (79) و (83) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1394/09/25
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور1394/09/25
تعداد كل رديف : 645   
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-