موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز 1382/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح منع شكنجه 1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 2  
v  >1<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-