1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
- انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش­محور
- ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني.
2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :
- گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي
- رعايت اندازه اقتصادي بنگاه­ها
- لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.
3- افزايش بهره­وري عوامل توليد بويژه نيروي كار و سرمايه
4- ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوري­هاي پيشرفته و راهبردي، با :
- گسترش تحقيق و توسعه
- ايجاد قدرت طراحي
- تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور
- تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
- بهره­گيري از مزيت­هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت­هاي جديد نسبي و رقابتي
5- توسعه تشكل­هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم­سازي­ها با نهادينه سازي داوري­هاي تخصصي و حرفه­اي.
6- انسجام و تعادل منطقه­اي در كشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساخت­ها و زيربناها و برقراري مشوق­هاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
7- رشد مستمر صادرات كالا و خدمات صنعتي كشور، با:
- ارتقاء كيفيت كالاها
- شناسايي و تحصيل بازار
- حمايت­هاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.
8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.
9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق : تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم­افزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-