1-      مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست­ها و ضوابط شهرسازي و طرح­هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.

2- احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش هاي كارآمد.

3- برنامه­ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم.

4- برنامه­ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب­پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي­هاي بومي.

5- ايجاد و اصلاح نظام ماليات­ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن.

6- حمايت از توليد حرفه­اي، انبوه و صنعتي مسكن.

7- اجباري كردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح هاي صرفه جوئي انرژي.

8- رعايت ارزش­هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن.

9- تقويت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمي در حوزه مسكن.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-