1-      تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران  در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد.
2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح هاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده كشور.
3- طبقه بندي مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدكردن آن در صورت لزوم.
4- تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت بندي و امكانات حداكثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.


5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح هاي غيرمتعارف نظير هسته اي، ميكروبي و شيميايي.


6- دو يا چندمنظوره كردن مستحدثات، تاسيسات و شبكه هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرح هاي عمراني و بويژه در مناطق مرزي و حساس كشور.
7- فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش¬بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.
8- رعايت طبقه بندي اطلاعات طرح هاي پدافند غيرعامل.
9- ممانعت از ايجاد تاسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اين گونه تاسيسات از شهرها و پيش بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تاسيساتي كه وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در اطراف تاسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.
10- حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تاكيد بر طراحي و توليد داخلي.
11- به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه هاي اطلاع رساني، مخابراتي و رايانه اي.
12- پيش بيني سازوكار لازم براي تهيه طرح هاي مشترك ايمن سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح ها و برنامه ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم افزايي و كاهش هزينه ها.
13- ايجاد مركزي براي تدوين طراحي، برنامه ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-