1-      مكان­يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت­ها و شبكه شهري.

2- تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاكيد بر هويت ايراني- اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امكانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.

3- هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.

4- تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاكيد بر نظام درآمد- هزينه­اي و در چارچوب طرح هاي مصوب.

5- حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.

6- جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت­هاي حاشيه اي و نامناسب موجود.

7- تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسي.
8- ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.

9- رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.

10- سطح­بندي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلان شهرها.


11- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-