1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد.
2- تقويت، توسعه ،تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي،انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پيش سازهاي آنها.
3- تقويت، تجهيز و توسعه يگانها و مكانيزه كردن سيستم هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و روانگردان با بهره گيري از امكانات دولتي و غيردوليت با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده ، كار ، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5- جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آنها جز درموارد علمي،پزشكي،صنعتي و برنامه هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان ، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير باهدف:
1) درمان و بازتواني مصرف كنندگان
2 )كاهش آسيب ها
3 ) جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر
7- اتخاذ تدابير لازم براي زمينه سازي حمايت هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده هاي آنها و نيز فراهم نمودن امكانات خدمات در ماني و نياز هاي حمايتي افراد مذكور
8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه اي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با:
1) هدفمند نمودن مناسبات
2 ) مشاركت فعال در تصميم سازي ها، تصميم گيري ها و اقدامات مربوط
3 ) بهره برداري از تجارب و امكانات فني ، پشتيباني و اقتصادي كشور هاي ديگر و سازمان هاي بين المللي
4 ) فراهم نمودن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت غير قانوني مواد مخدر
9-اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمايت از تشكل هاي مردمي در زمينه هاي پيشگيري ، كاهش آسيب و درمان معتادان
10- توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پيشگيري و درمان معتادان باتكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور
11- ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سياست هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت ها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-