1- توسعه و تعميق فرهنگ خودباوري، خودكفايي، نوآوري و خلاقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعي و امنيتي.
2- ترويج نهضت نرم افزاري، توليد و توسعه علوم و فناوري و تحقيقات دفاعي و امنتي و حركت در مرزهاي دانش با تاكيد بر بومي سازي و روزآمدي.
3- دستيابي به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعي و امنيتي حال و آينده با تاكيد بر نوآوري و پشتيباني از توسعه آنها.
4- تاكيد بر خودكفايي كشور در سامانه ها، كالاها و خدمات اولويت دار دفاعي و امنيتي توام با بهسازي تجهيزات موجود و افزايش قابليت و كارآيي آن.
5- ممنوعيت تامين نيازهاي دفاعي و امنيتي از خارج كشور مگر در حد ضرورت و حتي الامكان با رعايت ملاحظات زير:
- با اولويت انتقال فناوري.
- تامين آموزش و پشتيباني.
- تامين از منابع متنوع.
6- برون سپاري و جلب مشاركت ساير بخش ها اعم از دولتي و غير دولتي در تامين نيازهاي نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي.
7- جذب، توانمندسازي و به كارگيري نيروهاي مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تقويت آنان براي ارتقاء قابليت هاي توسعه فناوري هاي دفاعي و امنيتي مورد نياز كشور.
8- برقراري ارتباط و همكاري با ديگر كشورها در زمينه هاي علمي، توليدي و تجاري كالاها و خدمات دفاعي و امنيتي براي دستيابي به اهداف سياست هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي.
9- مقرون به صرفه سازي مسير توسعه صنايع و فناوري هاي دفاعي و امنيتي كشور و ايجاد هم افزايي در فناوري هاي مورد نياز.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-