1. كارآمد سازي ساختار قضايي و اداري.
2. تمركز كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه.
3. اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه‌ها با قوه قضائيه در اين زمينه.
4. ارتقاء سطح گزينش و آموزش و نيز توسعه منابع انساني (قضايي و اداري) متناسب با نيازمندي‌هاي روز.
5. استفاده بهينه از ظرفيت وزارت دادگستري.
6. توسعه، تكميل و روزآمد كردن بهره برداري از فناوري‌هاي نوين خصوصا در زمينه هاي اطلاعات، ارتباطات، فرايند دادرسي و خدمات ثبتي.
7. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.
8. ضرورت تامين بودجه متناسب با وظايف و ماموريت‌هاي محوله خصوصاً در اجراي برنامه هاي جهشي با زمانبندي مناسب.
9. اهتمام به تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي.
10. تمهيدات لازم براي فراگير كردن نهاد داوري.
11. اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش فرآيند دادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندي از حقوق شهروندي در مراجع قضايي.
12. اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي.
13. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانيان.
14. ايجاد ساز و كار مناسب براي تقريب آراء و احكام قضايي.
15. اهتمام در ايجاد ساز و كار مناسب براي استفاده از تمام ظرفيت‌هاي قوه قضائيه، مذكور در قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام.
16. اصلاح و تنقيح قوانين و رفع خلاءهاي قانوني مربوط به امور قضايي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-