طرح استفساريه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي 
اصلاحي مصوب 14 /7/ 1380
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
طرح استفساريه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي به منظور بهره‌مندي آن دسته از آتش‌نشاناني كه مشمول قوانين استخدامي خاص - به جز قانون كار- هستند وليكن از نظر رابطه‌ي بيمه‌اي مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند، از مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور تهيه شده است.
شرح و بررسي
مطابق عبارت صدر ماده (76) قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354-، مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط اين ماده از مستمري بازنشستگي بهره‌مند خواهند شد. در اين راستا، تبصره «2» اين ماده (الحاقي سال 1371 و اصلاحي سال 1380)، ضوابط و حمايت‌هاي ويژه‌اي براي بازنشستگي و برقراري مستمري شاغلين در مشاغل سخت و زيان‌آور مشخص كرده است.
به موجب جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون مزبور اينگونه مقرر شده است «افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست‌و‌پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. ...».
به منظور جبران بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره كه به سازمان تأمين اجتماعي تحميل مي‌شود نيز جزء «4» بند «ب» تبصره مزبور مقرر داشته است «از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4‌%) به نرخ حق‌بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.»
بنا به مراتب قانوني ذكر شده، استفساريه حاضر در مقام پاسخ به اين سوال بوده است كه آيا «متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني كه بيمه شده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون كار با كارفرمايان خود مي‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيان‌آور بودن شغل با مشمولين قانون كار، مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداري‌ها) به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون براساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره، مكلف به پرداخت چهار درصد (4‌%) مابه‌التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند،‌مشمول مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/ 7/ 1380 و اصلاحات بعدي آن مي‌گردند يا خير؟»؛ كه مجلس شوراي اسلامي در مقام پاسخ به اين استفساريه، اشخاص اشاره شده در اين استفساريه را مشمول كليه مزاياي موضوع تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي دانسته است.
در رابطه با اين استفساريه نكته لازم به توجه آن است كه بر طبق بند «1» ماده (2) قانون تأمين اجتماعي كه در مقام تعريف اصطلاحات مقرر در قانون مزبور بوده،‌ بيمه‌شده شخصي دانسته شده است كه «رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق‌بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.» از سوي ديگر، بند «4» ماده مزبور كارفرما را شخصي حقيقي يا حقوقي دانسته است كه «بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند». تبصره «1» ماده (4) قانون مزبور نيز مقرر داشته است: «مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده (3) اين قانون بهره‌مند مي‌باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.» لذا، به موجب مواد اشاره شده، منحصر دانستن امكان استفاده از مزاياي بازنشستگي مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور براي متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني كه تابع قانون كار هستند توسط سازمان تأمين اجتماعي مغاير با قانون مي‌باشد و همچنان‌كه بر طبق استفساريه مزبور بر اين موضوع تأكيد شده، به طور كلي همه‌ي متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني كه تابع قانون كار يا قانون خاص مي‌باشند و داراي ارتباط بيمه‌اي با تأمين اجتماعي مي‌باشند را بايد مشمول حكم تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي دانست.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر مشاغل عملياتي آتش‌نشاني را صرفاً براي مشمولان قانون كار در زمره‌ي مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌كند و استفساريه حاضر به منظور رفع تبعيض ناروا بين مشمولان قانون كار و مشمولان قوانين خاص در اين زمينه به تصويب رسيده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-