نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حسن مسائلي و خانم فريده عشقي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان.
بررسي : نظر اكثر اعضاء اين بود كه همان‌گونه كه در بند اول جوابيه مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان آمده است بخش «ب» بند مورد شكايت، الزام به تعريض نمي‌نمايد بلكه مفاد آن اين است كه در جايي كه تعريض انجام مي‌شود رعايت ضوابط آن الزامي است و گفته مديرعامل اگر چه به نفسه حجت نيست اما چون ظاهر عبارت بند «ب» نيز همين است بناء‌عليه ايرادي از نظر الزام به تعريض پيش نمي‌آيد.
البته اطلاق ذيل بخش «ب» يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي - كه نتيجه آن اين مي‌شود كه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري گردد- از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالكين شخصي راضي به اين امر نباشند خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بخش «ب» بند مورد شكايت ظهور در الزام به تعريض داشته و اصل الزام نمودن مالكين وجهي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-