لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي آسيا
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي آسيا» كه در تاريخ 18 /5/ 1396 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، با ايرادي كلي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. ازين رو مجلس به منظور رفع اين ايراد، در جلسه علني مورخ 3 /8 /1396، يك تبصره به ماده واحده مصوب الحاق نمود تا براساس آن اطلاق مورد ايراد شوراي نگهبان، مقيد به رعايت موازين شرع و مصالح مسلمانان گردد. اصلاح مذكور مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-