لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي جرياني بر روي رودخانه ارس
مقدمه:
«لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي جرياني بر روي رودخانه ارس» كه در تاريخ 13/ 4 /1395 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است در جلسه مورخ 3 /2/ 1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و به منظور اجراي اصل 94 قانون اساسي مبني‌بر انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است.
ابهام:
به موجب ماده (2) اين موافقتنامه اينگونه توافق شده است كه عمليات اجرايي احداث نيروگاه‌هاي جرياني موضوع اين موافقتنامه از سال 1386 هجري شمسي (2007 ميلادي) آغاز شود و ظرف مدت شش سال (نهايتاً تا سال 1392) به اتمام برسد. لذا، با اتمام مهلت مقرر در ماده مزبور و ابهام به وجود آمده در خصوص نحوه‌ي اجراي اين موافقتنامه، علت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي محل ابهام است. در اين خصوص، اينگونه به نظر مي‌رسد كه ماده (13) اين موافقتنامه كه بر معتبر بودن آن تا اجراي كامل آن تأكيد دارد نيز رافع اين ابهام نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-