طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي
(كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
«طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» كه با هدف جلوگيري و كاهش صدمات ناشي از درگيري‌هاي فيزيكي، مواردي همچون حمل، واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي سرد را جرم اعلام كرده و استثنائاتي را در اين زمينه مقرر داشته است، در جلسه مورخ 12 /8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد. لكن مصوبه مزبور با ابهامي از سوي شورا مواجه شد، كه مجلس به‌منظور رفع اين ابهام اصلاحاتي را در جلسه مورخ 3/ 8 /1396 نسبت به مصوبه سابق خود اعمال نموده است.
به‌نظر مي‌رسد اصلاح صورت‌گرفته در تبصره «1»، باعنايت به اينكه‌قيد «صرفاً به‌منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح به كار برده مي‌شوند» ناظر به همه ادوات مذكور در اين تبصره مي‌شود، رافع ابهام شوراي نگهبان باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-