لايحه حمايت از حقوق معلولان
(اعاده شده)

باعنايت به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه مجلس، به نظر ايرادات شوراي نگهبان مرتفع گرديده است. لكن در ماده (4) باتوجه به اينكه تبصره مورد ايراد شورا حذف گرديده، لازم بود در تبصره «3» ماده (5) و همچنين تبصره «2» ماده (15) نيز اصلاحاتي صورت مي‌گرفت. چراكه در تبصره‌هاي مزبور مجازات‌هاي مقرر به تبصره ماده (4) ارجاع گرديده است.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه با عنايت به اصلاحي كه در بند «الف» ماده (1) به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان صورت گرفته است، حكم مقرر در اين بند مشابه تبصره ماده (1) «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» (مصوب 16/ 02/ 1383) گرديده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-