مقدمه
«لايحۀ هواي پاك» كه در جلسۀ علني مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۶ مجلس به‌تصويب رسيده بود با ايرادات و تذكراتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد ولذا مجلس در مقام رفع ايرادات مزبور اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال نموده است. لازم به ذكر است كه در مصوبه اصلاحي مجلس به تذكرات شوراي نگهبان توجهي نشده است.
شرح و بررسي
ماده (۳)- باقي بودن ايراد
با اصلاح صورت‌گرفته درخصوص تبصره «1» ماده (3)، اگرچه ايراد شوراي نگهبان ناظر به صلاحيت دولت در ارائه لايحه رفع گرديده است ولكن اصلاح مزبور از جهت ديگري مغاير اصل 74 قلمداد مي‌گردد. چرا كه مطابق تبصره اصلاحي به‌نوعي دولت مكلف به ارائه لايحه‌اي درباره ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي متمرد شده است و اين امر دربردارنده الزام دولت به ارائه لايحه مي‌باشد كه از اين حيث مي‌تواند مغاير اصل 74 قانون اساسي محسوب شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-