فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/1466

تاريخ: 1396/3/25

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 20061/‏220 مورخ 16/‏03/‏1396؛

بند الحاقي تبصره 13 لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي كه از قلم افتاده بود، در جلسه مورخ 24/‏03/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-