فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب آقاي محسن رجبي دماوندي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره 422 مورخ 28/ 8/ 1386 كميسيون ماده پنج شهر تهران.
بررسي: اطلاق صورتجلسه مذكور از جهت شمول نسبت به مواردي كه تعريض گذرگاه‌ها اجباري بوده و مستلزم اعطاء زمين اشخاص بصورت مجاني و بدون رضايت ايشان مي‌گردد خلاف شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-