فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 375/39384

تاريخ: 12/‏5/‏1398

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 8/‏5/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي

مادهواحده- سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي مورخ 6 اكتبر 2016 ميلادي(15/‏7/‏1395 هجري شمسي) بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آنها داده ميشود.

تبصره1- از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون موارد زير ملغي ميگردد:

1- بندهاي (1)، (7) و (8) مادهواحده قانون تصويب مقاولهنامههاي اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري- 1323 هجري شمسي(1944 ميلادي) و اجازه تسليم اسناد آنها (مصوب 22/‏2/‏1372) و سندهاي الحاقي(پروتكلهاي) مربوط به پيوست آن

2- قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي بند «الف» ماده (50) كنوانسيون بينالمللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب 9/‏4/‏1354)

3- سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي بند «الف» ماده (50) و سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي ماده (56) كنوانسيون بينالمللي هواپيمايي كشوري پيوست قانون سندهاي الحاقي(پروتكلهاي) اصلاحي كنوانسيون بينالمللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب 22/‏8/‏1351)

4- قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي قرارداد بينالمللي هواپيمايي كشوري (مصوب 27/‏9/‏1350)

تبصره2- در اجراي اين سندهاي الحاقي (پروتكلها) رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسماللهالرحمنالرحيم

سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي امضاءشده در مونترال
 در تاريخ 6  اكتبر2016 (15/‏7/‏1395)

مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري با تشكيل سي و نهمين جلسه در مونترال در تاريخ 1 اكتبر  2016 (10/‏7/‏1395)،

با توجه به تمايل تعداد زيادي از كشورهاي عضو به افزايش اعضاي شورا بهمنظور تضمين توازن بهتر از طريق افزايش نمايندگي كشورهاي عضو،

با مناسب تشخيص دادن افزايش تعداد اعضاي ركن مزبور از سي و شش به چهل،

با ضروري تلقي كردن اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي منعقدشده در شيكاگو در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16/‏9/‏1323) بهمنظور مذكور،

1- طبق مفاد بند «الف» ماده (94) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب ميكند:

«در بند «الف» ماده (50) كنوانسيون، جمله دوم با تغيير «سي و شش» به «چهل» اصلاح ميگردد.»

2- براساس مفاد بند «الف» ماده (94) كنوانسيون مذكور تعيين ميكند كه با تصويب يكصد و بيست و هشت كشور عضو، اصلاحيه پيشنهادي يادشده لازمالاجراء خواهد شد.

3- مقرر مينمايد كه دبير كل سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري، سند الحاقي(پروتكلي) را به زبانهاي انگيسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه هر كدام از آنها از اعتبار يكساني برخوردار خواهد بود، تنظيم نمايد كه شامل اصلاحيه مذكور و مطالب زير باشد:

الف) سند الحاقي(پروتكل) را رئيس مجمع و دبيركل آن امضاء خواهند كرد.

ب) سند الحاقي(پروتكل) براي تصويب توسط هر كشوري كه كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصويب نزد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري توديع ميگردد.

ت) سند الحاقي(پروتكل) در مورد كشورهايي كه آن را تصويب كردهاند در تاريخي كه سند تصويب صد و بيست و هشت كشور توديع شده باشد، لازمالاجراء خواهد شد.

ث) دبيركل بيدرنگ تمام كشورهاي عضو را از تاريخ توديع هر سند تصويب سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

ج) دبيركل بيدرنگ تمام كشورهاي عضو كنوانسيون يادشده را از تاريخ لازمالاجراء شدن سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

چ) سند الحاقي(پروتكل) در مورد هر كشور عضوي كه سند الحاقي(پروتكل) را پس از تاريخ مذكور تصويب نمايد، به محض توديع سند تصويب آن نزد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري، لازمالاجراء خواهد شد.

بنابراين براساس اقدام مزبور مجمع، اين سند الحاقي(پروتكل) توسط دبيركل سازمان تنظيم شده است.

بهمنظور گواهي مراتب بالا، رئيس و دبيركل سي و نهمين اجلاس مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري كه توسط مجمع مجاز شدهاند، اين سند الحاقي(پروتكل) را امضاء مينمايند.

اين سند الحاقي(پروتكل) در مونترال در تاريخ 6 اكتبر 2016 (15/‏7/‏1395) در يك نسخه به زبانهاي انگليسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي تنظيم گرديد كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار است. اين سند الحاقي(پروتكل) در بايگاني سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري

ميماند و نسخههاي تأييدشده آن توسط دبيركل سازمان به تمام كشورهاي عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي كه در شيكاگو در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16/‏9/‏1323) تنظيم گرديده است، ارسال خواهد شد.

 

ا. عبدالرحمان رئيس سي و نهمين اجلاس مجمع           ف. ليو دبيركل

سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي امضاءشده در مونترال
در تاريخ 6 اكتبر 2016 (15/‏7/‏1395)

مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري

با تشكيل سي و نهمين جلسه در مونترال در تاريخ 1 اكتبر 2016 (10/‏7/‏1395)؛

با توجه به تمايل عمومي كشورهاي عضو به افزايش اعضاي كميسيون ناوبري هوايي؛

با مناسب تشخيص دادن افزايش تعداد اعضاي ركن مزبور از نوزده به بيستو‌‌يك؛ و

با ضروري تلقيكردن اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي منعقدشده در شيكاگو در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16/‏9/‏1323) بهمنظور مذكور؛

1- طبق مفاد بند «الف» ماده (94) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب ميكند:

«در ماده (56) كنوانسيون، عبارت «بيست و يك عضو» جايگزين عبارت «نوزده عضو» ميگردد.»

2- براساس مفاد بند «الف» ماده (94) كنوانسيون مذكور تعيين ميكند كه با تصويب يكصد و بيست و هشت كشور عضو، اصلاحيه پيشنهادي يادشده لازمالاجراء خواهد شد.

3- مقرر مينمايد كه دبيركل سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري، سند الحاقي(پروتكلي) را به زبانهاي انگيسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه هر كدام از آنها از اعتبار يكساني برخوردار خواهد بود، تنظيم نمايد كه شامل اصلاحيه مذكور و مطالب زير باشد:

الف) سند الحاقي(پروتكل) را رئيس مجمع و دبيركل آن امضاء خواهند كرد.

ب) سند الحاقي(پروتكل) براي تصويب توسط هر كشوري كه كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصويب نزد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري توديع ميگردد.

ت) سند الحاقي(پروتكل) در مورد كشورهايي كه آن را تصويب كردهاند در تاريخي كه سند تصويب صد و بيست و هشت كشور توديع شده باشد، لازمالاجراء خواهد شد.

ث) دبيركل بيدرنگ تمام كشورهاي عضو را از تاريخ توديع هر سند تصويب سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

ج) دبيركل بيدرنگ تمام كشورهاي عضو كنوانسيون يادشده را از تاريخ لازمالاجراء شدن سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

چ) سند الحاقي(پروتكل) در مورد هر كشور عضوي كه سند الحاقي(پروتكل) را پس از تاريخ مذكور تصويب نمايد، به محض توديع سند تصويب آن نزد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري، لازمالاجراء خواهد شد.

بنابراين براساس اقدام مزبور مجمع،

اين سند الحاقي(پروتكل) توسط دبيركل سازمان تنظيم شده است.

بهمنظور گواهي مراتب بالا، رئيس و دبيركل سي و نهمين اجلاس مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري كه توسط مجمع مجاز شدهاند، اين سند الحاقي(پروتكل) را امضاء مينمايند.

اين سند الحاقي(پروتكل) در مونترال در تاريخ 6 اكتبر 2016 (15/‏7/‏1395) در يك نسخه به زبانهاي انگليسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي تنظيم گرديد كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار است. اين سند الحاقي(پروتكل) در بايگاني سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري ميماند و

نسخههاي تأييدشده آن توسط دبيركل سازمان به تمام كشورهاي عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي كه در شيكاگو در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16/‏9/‏1323) تنظيم گرديده است، ارسال خواهد شد.

ا. عبدالرحمان رئيس سي و نهمين اجلاس مجمع           ف. ليو دبيركل

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره منضم به متن سندهاي الحاقي(پروتكلها) در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-