فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 18555/ت95ه	شماره انتشار : 14363 	
تاريخ ابلاغ: 31/ 03/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 11/ 04/ 1373	

اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران
مصوب 21/ 02/ 1373

هيات وزيران درجلسه مورخ 21/ 2/ 1373 بنا بــه پيشنهاد شمــاره 28894 مــورخ 27/ 5/ 1371 وزارت صنايع سنگين تصويب نمود : 
اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران موضوع تصويبنامه شماره 7692 مورخ 16/ 4/ 1365 به شرح زيراصلاح مي شود : 
1 - دربند ( 12 ) ماده ( 10 ) كلمه محل به مجمع تغييرمي يابد . 
2 - قسمت اخيرماده ( 12 ) اساسنامه به شرح زير تغيير مي يابد : 
يكي از اعضاي اصلي و علي البدل بر حسب تصميم مجمع عمومي به صورت غير موظـــف و غيرتمام وقت ، يا موظف و تمام وقت در شركت خدمت مي كند و انتخاب مجدد وي نيــز بلا مانع است . اين اصلاحيه بموجب نامه شماره 6444 مورخ 18/ 3/ 1373 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-