فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 80766	شماره انتشار : 10651	
تاريخ ابلاغ: 1360/06/05	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/06/31	

قانون راجع به تبديل وضع استخدامي پنج نفر از كاركنان شركت 
منحله پاك لند
مصوب 1360/05/21

ماده واحده - بوزارت كشور اجازه داده ميشود نسبت به تبديل وضع استخدامي پنج نفر از كاركنان شركت منحله پاك لند كه بعنوان نظافتچي با شركت مزبور همكاري داشته و پس از انحلال شركت در اختيار وزارت كشور قرار گرفته اند بر اساس ماده 150 الحاقي بقانون استخدام كشوري اقدام و وضع استخدامي آنها را به رسمي تبديل نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيست و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأئيد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-