فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7549 /30/ 83
تاريخ: 16/ 3/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه هاي شماره 6852/30207 مورخ 19/ 2/ 1383 و شماره 64840/ 30207 مورخ 27/ 12/ 1382 و پيرو نامه شماره 7093/ 30/ 83 مورخ 19/ 1/ 1383؛
اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 13/ 03/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاح به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-