فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 47603/ت23767ه	شماره انتشار : 16291 	
تاريخ ابلاغ: 21/ 10/ 1379	تاريخ روزنامه رسمي : 08/ 11/ 1379	

اصلاح اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
مصوب 02/ 09/ 1379

ماده ( 17 ) اساسنامه شركت يادشده ، موضوع تصويبنامه شماره 1480/ت582هـ مورخ 31 /1/ 1372 ، به شرح زير اصلاح مي شود : 
« ماده 17 ـ كليه قراردادها ، چك ها و اسناد مالي تعهدآو ر شركت به صورت زير امضا خواهد شد : 
الف ـ كليه قراردادها و اسناد مالي تعهدآو ر شركت با امضاي مشترك رييس هيأ ت عامل و يكي از اعضاي هيأ ت مديره خواهد بود . 
هريك از اعضاي هيأ ت عامل در حوزه اختيارات و مسؤو ليت هاي خود مجاز است نسبت به امضاي اسناد تعهدآو ر مالي و قراردادهاي خود به اتفاق فرد ديگري كه به و سيله هيأ ت مديره تعيين مي شود اقدام نمايد . 
ب ـ چك هاي شركت با امضاي مشترك رييس هيأ ت عامل يا مقام مجاز از طرف و ي و ذي حساب ( مدير امورمالي ) يا نماينده مجاز از طرف و ي معتبر است . 
هر يك از اعضاي هيأ ت عامل در حوزه اختيارات و مسؤو ليت هاي خود مجاز است نسبت به امضاي چك ها به اتفاق مقام مجاز از سوي مديرامور مالي ( ذي حساب ) اقدام نمايد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 1432/ 21/ 79 مورخ 5/ 10/ 1379 شوراي محترم نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .

حسن حبيبي ـ معاو ن او ل رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-