فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 25 /12/ 94 
شماره : 1178388 /94 
بسمه تعالي
«احياء وبهره وري موقوفات وبقاع متبركه وترويج معارف قرآن باهمدلي وهمزباني مديران وكاركنان»
حضرت آيت الله جنتي 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
سلام عليكم ؛ 
باصلوات برمحمدوآل محمد وتقديم احترام به استحضارمي‌رساند: 
پيرونامه شماره 773188/ 94 مورخ 27/ 8 /94 همان طوركه خاطرجنابعالي وفقهاء محترم شوراي نگهبان مسبوق است ، وسوابق معروض وعطف نظريه مبناي تبصره 3ماده6 اصلاحي ، نظربه اين كه وزارت صنعت ، معدن وتجارت وسازمان ها وواحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع درزمين موقوفات وخروج موضوعي آن ازبحث سايرمعادن رانپذيرفته وبه استنادموادي ازقانون معادن وموادتبصره هاي اصلاحي والحاقي آن (مصوب 22/ 8 /90) وجوهي رابه عنوان حقوق دولتي ازموقوفات مطالبه مي نمايند ، كه ازنظروحدت ملاك مغايرمباني نظريه هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است . 
بدين وسليه استدعاداردنسبت به انصراف مقررات ناظربرموضوع فوق الذكربه ويژه ماده 14 اصلاحي قانون معادن ازموقوفات ازاطلاق قانون معادن واصلاحيه والحاقات آن اعلام نظرونتيجه راجهت اقدامات بعدي ورفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند . / 89159 
علي محمدي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-