فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 51134	شماره انتشار : 51134	
تاريخ ابلاغ: 1393/5/11	تاريخ روزنامه رسمي : 1393/5/11	

قانون تفسير ماده ( 133 ) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
مصوب 1393/4/17

موضوع استفساريه : 
آيا ماده ( 133 ) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن به شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي مصوب 24/ 12/ 1349 تأسيس مي شود ، تسري دارد يا خير ؟

پاسخ : 
بلي ، شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه فعاليت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوين مذكور در ماده ( 81 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 13/ 12/ 1366 باشد از ماليات بر درآمد معافند . 

تفسير فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/ 4/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-