فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 20/ 3/ 1375
شماره: 23554/15135
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه در جلسه مورخ 13/ 3/ 1375 هيأت وزيران تصويب شده است براي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/ 3/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 8191/ 10 مورخ 1/ 3/ 1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (1) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي -مصوب 28 /4/ 1358-شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1-	در بند "الف" ماده (7)اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي عبارت "چهار نفر"به "پنج نفر"تغيير مي كند و به تركيب بند"الف" ماده يادشده " وزير راه و ترابري يا معاون وي" اضافه مي شود.
2-	بند "ب" ماده يادشده  به شرح زير اصلاح مي شود:
ب-دو نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير: 
-يك نفر نماينده كارفرمايان واحدهاي توليدي و صنعتي به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارمفرمايان و مادام كه انجمنهاي مذكور تشكيل نشده است ، به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي . 
-يك نفر نماينده كارفرمايان واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان و مادام كه انجمنهاي مذكور تشكيل نشده است، به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-