فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 7484
تاريخ:15/ 11/ 1373

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 29483 مورخ 12/ 10/ 1373 و 76174 مورخ 12/ 11/ 1373 و پيرو نامه شماره 7335 مورخ 17/ 10/ 1373:
اساسنامه شركت سرمايه گذاري‌هاي خارجي ايران كه مجددا و با اصلاحاتي در جلسه مورخ 5/ 11/ 1373 هيئت محترم وزيران به تصويب رسيده است درجلسه مورخ 13/ 11/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-