فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران

شماره۱۰۶۴۰۵/ت۴۹۴۵۸هـ                                 ۱۶ /۸ /۱۳۹۴

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيأت وزيران در جلسات ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ و ۱/ ۶/ ۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۲۸۲/ ۸۲۰/ ۴۰۰ مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۲ بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (۳۲) قانون جامع خدمات­رساني به ايثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ به منظور ايجاد، توسعه و تقويت اشتغال و كارآفريني و حمايت از فرصت­ هاي شغلي ايثارگران شامل خانواده شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند)، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان، صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي­شود به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به بنياد شهيد و امور ايثارگران با شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل تشكيل و براساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي­كند.

ماده۲ـ مركز اصلي صندوق در تهران است و در مراكز استان­ها با تصويب هيأت امنا مي­تواند شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده۳ـ وظايف و اختيارات صندوق به شرح زير تعيين مي­شود:

الف ـ اعطاي تسهيلات خوداشتغالي و حمايت از كارآفرينان در راستاي توانمندسازي و ايجاد اشتغال براي ايثارگران.

ب ـ اعطاي تسهيلات اعتباري به صورت قرض­الحسنه و كم سود به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي ايثارگران.

ج ـ كمك به تأمين منابع مالي جهت فعاليت­هاي زيرساخت اشتغال و اجراي برنامه­هاي حمايت از مجريان طرح­هاي خوداشتغالي و كارآفريني براي ايثارگران. 

د ـ كمك به تأمين و پرداخت يارانه سود و كارمزد به مجريان طرح­هاي اشتغال­زا و كارآفريني ايثارگران واجد شرايط.

تبصره ـ اجراي وظايف و اختيارات فوق با رعايت سياست­هاي شوراي­عالي اشتغال صورت خواهد گرفت.

ماده۴ـ منابع مالي صندوق عبارت است از:

الف ـ بودجه عمومي دولت

ب ـ وجوه برگشتي از محل اقساط وام­هاي اشتغال پرداختي به ايثارگران (وجوه اداره شده)

ج ـ ساير منابع بـنياد شهيد و امور ايثارگران (منابع داخلي بنياد شهيد و امور ايثارگران)

د ـ هدايا و كمك­هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي

فصل دوم ـ اركان صندوق

ماده۵ ـ اركان صندوق به شرح زير تعيين مي­شود:

الف ـ هيأت امنا

ب ـ هيأت مديره

ج ـ مديرعامل

د ـ بازرس

ماده۶ ـ اعضاي هيأت امناي صندوق به شرح زير تعيين مي­شود:

الف ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران (رئيس)

ب ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا معاون ذي­ربط وي

ج ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي­ربط وي

د ـ وزير اموراقتصادي و دارايي يا معاون ذي­ربط وي

هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور يا معاون ذي­ربط وي

و ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون ذي­ربط وي

ز ـ يك نفر از ايثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و كارآفريني به انتخاب مركز تشكل­هاي ايثارگران

تبصره ـ يكي از معاونان رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به انتخاب ايشان به عنوان دبير هيأت امنا تعيين مي­شود.

ماده۷ـ جلسات هيأت امناي صندوق حداقل سالي دو بار با دعوت رئيس هيأت امنا و يا با تقاضاي مديرعامل تشكيل خواهد شد.

ماده۸ ـ وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير تعيين مي­شود:

الف ـ نظارت بر فعاليتهاي صندوق و سياستگذاري و تعيين خط مشي صندوق.

ب ـ بررسي و تصويب برنامه­هاي اجرايي سالانه صندوق به پيشنهاد هيأت مديره.

ج ـ تصويب بودجه سالانه و متمم و اصلاحيه آن، صورت­هاي مالي و تشكيلات صندوق.

د ـ تأييد پيشنهاد اصلاح اساسنامه و ارايه آن به هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني تصويب.

هـ ـ تأييد پيشنهاد انحلال صندوق و ارايه آن به مراجع قانوني.

و ـ تصويب ايجاد شعبه و نمايندگي و تغيير اقامتگاه قانوني صندوق.

ز ـ انتخاب و عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت مديره.

ح ـ بررسي گزارش­هاي سالانه هيأت مديره.

ط ـ تصويب آيين­نامه­هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين­نامه­هاي مورد نياز صندوق، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ي ـ بررسي و تصويب ساير مواردي كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد مي­گردد.

ك ـ ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به عهده هيأت امنا مي­باشد.

ماده۹ـ در موارد ضروري جلسات هيأت امنا به طور فوق­العاده به پيشنهاد رئيس هيأت امنا يا به درخواست هيأت مديره تشكيل خواهد شد.

ماده۱۰ـ جلسات هيأت امنا با حضور رئيس و چهار نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده۱۱ـ هيأت مديره مركب از پنج نفر عضو است كه دو نفر آن عضو علي البدل مي­باشد و از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت به پيشنهاد رئيس هيأت امنا و تصويب هيأت امنا براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس هيأت امنا منصوب مي­شوند. هيأت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره انتخاب مي­نمايد.

تبصره۱ـ انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره براي دوره يا دوره­هاي بعد بلامانع است.

تبصره۲ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يكبار با دعوت كتبي رئيس هيأت مديره تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي­يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره۳ـ شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات الزامي است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره و بدون اطلاع قبلي، تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه غير متوالي (در طول يك سال) در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره۴ـ در صورت فوت، استعفا، عزل، حجر و يا هرگونه ممنوعيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره، هيأت امنا مطابق مقررات اين اساسنامه تصميم­گيري خواهد نمود.

ماده۱۲ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير تعيين مي­شود:

الف ـ پيگيري و اجراي مصوبات و امور محوله از سوي هيأت امنا.

ب ـ انتخاب و پيشنهاد مديرعامل به رئيس هيأت امنا به منظور انتصاب.

ج ـ پيشنهاد آيين­نامه اجرايي و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال، به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت تصويب.

د ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و خط­مشي سالانه صندوق و ارايه به هيأت امنا براي تصويب.

هـ ـ ارايه پيشنهاد اصلاح اساسنامه به هيأت امنا.

و ـ ارايه پيشنهاد انحلال صندوق به هيأت امنا.

ز ـ تصويب گزارش­هاي مربوط به عملكرد و صورت­هاي مالي صندوق كه توسط مديرعامل به صورت سالانه يا فوق­العاده ارايه مي­شود.

ح ـ ارايه گزارش سالانه به هيأت امنا و گزارش مالي به حسابرس مستقل و بازرس.

ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به عقد قرارداد با سازمان­ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي، بانك­ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ي ـ اتخاذ تصميم و پيگيري در مورد وصول مطالبات صندوق.

ماده۱۳ـ مديرعامل از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن براي مدت سه سال از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت به پيشنهاد و انتخاب هيأت مديره و توسط رئيس هيأت امنا منصوب مي­گردد و انتصاب مجدد وي براي دوره­هاي بعد بلامانع است.

ماده۱۴ـ مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و در چارچوب اساسنامه به وي تفويض مي­گردد نماينده صندوق محسوب شده و داراي وظايف و اختيارات زير مي­باشد:

الف ـ اجراي مصوبات هيأت مديره و انجام امور اجرايي صندوق.

ب ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و مراجع قضايي و قانوني و دستگاه­هاي دولتي و غيردولتي و نيز اقامه هرگونه دعاوي حقوقي و جزايي و دفاع از دعاوي مطروحه در محاكم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توكيل مكرر به غير.

ج ـ ارايه پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوري و استرداد دعوا به هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

د ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه و صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه براي ارايه به هيأت مديره.

هـ ـ افتتاح و بستن حساب در بانك­ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران با انجام تشريفات قانوني و رسيدگي به حسابهاي مالي و وصول مطالبات با تصويب هيأت مديره.

و ـ انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعايت ماده (۱۶) اين اساسنامه و ساير
قوانين و مقررات مربوط.

ماده۱۵ـ هيأت امنا، سازمان حسابرسي و يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي و يك مؤسسه ديگر را به عنوان حسابرس و بازرس علي­البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد.

فصل سوم ـ ساير مقررات

ماده۱۶ـ كليه قراردادها، چك­ها، اسناد و اوراق مالي و اعتباري و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره به تعيين هيأت مديره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل، معتبر است.

ماده۱۷ـ سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال مي­ باشد. اولين سال مالي از بدو تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال مي­باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۶/ ۱۰۲/ ۹۴ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۴ شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-