فايل ضميمه :
        بند الحاقي تبصره 13 لايحه بودجه سال 1396 كل كشور.
بررسي : بند الحاقي تبصره 13 لايحه بودجه سال1396 كه از قلم افتاده و فعلاً براي شوراي محترم نگهبان ارسال گرديده مورد بررسي قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-