فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 3104 ه. ب
تاريخ: 13/ 11 /79

دبير محترم شوراي نگهبان 
با ارسال تصويري از تصويبنامه شماراه 37645/ت 21391 ه مورخ 28 /8 /1379 هيات وزيران، خواهشمند است نظر فقهاء محترم آن شورا در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت با موازين شرع قسمتي از ماده 2 تصويبنامه مزبور با اين عبارت با بهره چهار درصد را به اينجانب اعلام فرمايند.
                              
                     رئيس مجلس شوراي اسلامي 
                          مهدي كروبي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-