فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 92/30/51046

تاريخ: 1392/3/29

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 52772/‏47832 مورخ 05/‏03/‏1392 و پيرو نامه شمارة 49692/‏30/‏91 مورخ 19/‏12/‏1391؛

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/‏03/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-