فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

شماره۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ                       ۲۷ /۹ /۱۳۹۳

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسات ۲۶ /۶ /۱۳۹۳ و ۱۸ /۸/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۸۷۵۹ـ۱ مورخ ۱۸ /۶/ ۱۳۹۳ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

فصل اول ـ كليات
ماده ۱ـ در جهت كمك به تقليل آلاينده هاي زيست محيطي و جلوگيري از تخريب محيط زيست و حفظ و حمايت از محيط زيست و به منظور حفاظت، احيا و بهره برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي، صندوق ملي محيط زيست كه در اين اساسنامه به اختصار، صندوق ناميده مي شود، تأسيس مي شود.
ماده ۲ـ صندوق مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مطابق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فعاليت مي نمايد.
تبصره ـ صندوق مي تواند در صورت نياز، با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به تأسيس مؤسسه اعتباري و يا شركت هاي تابع با شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل اقدام نمايد.
ماده ۳ـ حوزه فعاليت صندوق سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است و بنا به ضرورت مي تواند در نقاط ديگر كشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.
تبصره ـ به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق استفاده از يك باب ساختمان پلاك ثبتي (۲۳۶۸۰/۷۴) بخش (۱۱) تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دريا، خيابان صراف ها، كوچه ۳۵، پلاك ۳۶ براي مدت سي سال به صندوق واگذار مي شود.

فصل دوم ـ منابع تأمين اعتبار و موضوع فعاليت صندوق
ماده ۴ـ تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۳۷ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور صورت مي گيرد. ساير منابع تأمين اعتبار صندوق جهت انجام فعاليت ها به قرار زير است:
۱ـ كمك هاي دولتي در چارچوب قوانين و مقررات
۲ـ كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي
۳ـ كمك ها و هداياي خارجي و بين المللي
۴ـ درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليت هاي صندوق و واحدهاي تابع بعد از وضع هزينه هاي قانوني
۵ ـ ساير درآمدها و منابع مالي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
تبصره ۱ـ سرمايه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل افزايش است.
تبصره ۲ـ به منظور تأمين و تحقق اهداف قانوني از تشكيل صندوق، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر ساله نسبت به تأمين اعتبارات لازم براي كمك به صندوق از محل بودجه عمومي كشور با رعايت ماده (۳) قانون مديريت خدمات كشوري اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ ـ موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير مي باشد:
۱ـ تأمين و تجهيز منابع مالي از محل هاي پيش بيني شده در قانون در جهت تحقق اهداف قانوني تشكيل صندوق
۲ـ اعطاي تسهيلات مالي به كارخانجات، كارگاه ها و به طور كلي هر گونه منابع آلاينده در جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
۳ـ اعطاي تسهيلات مالي براي جلوگيري از تخريب محيط زيست از طريق حفظ، احيا و مديريت تنوع زيستي (شامل زيستگاه، زيست بوم، گونه و ژن)
۴ـ حمايت مالي و همكاري در طرح ها و پروژه هاي زيست محيطي و طرح هاي گردشگري طبيعي
۵ ـ حمايت مالي و همكاري در طرح هاي آموزشي و فرهنگ سازي جهت بهبود شرايط زيست محيطي
۶ ـ اعطاي تسهيلات مالي به مخترعين و محققين محيط زيست در جهت گسترش و تكميل تحقيقات براي توليد انبوه و استفاده عمومي از تجهيزات كنترل و كاهش آلودگي
ماده ۶ـ صندوق مي تواند در موارد خاص با جلب همكاري بانك ها و مؤسسات اعتباري و با استفاده از منابع مالي آنها در جهت اعطاي تسهيلات زيست محيطي به متقاضيان براساس مقررات عمليات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضيان به بانك ها و مؤسسات مذكور تسهيلات و حمايت هاي مالي را از منابع صندوق به عمل آورد.
ماده ۷ـ صندوق مي تواند از طريق شركت ها و مؤسسات بيمه، امكانات و شرايط لازم را براي بيمه كردن دام، باغات و محصولات كشاورزي در مقابل خسارت ناشي از جانوران وحشي حمايت شده و در معرض خطر فراهم و حق بيمه مربوط را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نمايد.

فصل سوم ـ اركان
ماده ۸ ـ صندوق داراي اركان زير است:
۱ـ مجمع عمومي
۲ـ هيأت مديره
۳ـ مديرعامل
۴ـ بازرس
ماده ۹ـ مجمع عمومي بالاترين مرجع سياستگذاري و تصميم گيري صندوق مي باشد و اعضاي آن عبارتند از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور خارجه و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. رياست مجمع عمومي بر عهده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده ۱۰ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:
۱ـ تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي صندوق
۲ـ بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي صندوق پس از استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني صندوق
۳ـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره
۴ـ پيشنهاد اعتبارات مورد نياز براي كمك به صندوق به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
۵ ـ نصب و عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع
۶ ـ تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۷ـ تصويب تشكيلات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۸ ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و نيز حق الزحمه بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۹ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول يا غيرقابل وصول براساس پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۰ـ اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين صلح و سازش و استرداد دعاوي از مراجع ذي صلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۱ـ اتخاذ تصميم در خصوص ادغام يا انحلال مؤسسات و شركت هاي زير مجموعه بنا به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۲ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش يا واگذاري اموال غيرمنقول
۱۳ـ اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه گذاري و مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
۱۴ـ اتخاذ تصميم در مورد اصلاحات يا تغييرات اساسـنامه و پيشنهاد آن به هيأت وزيران جهت تصويب
۱۵ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره و ساير اركان در راستاي اهداف صندوق
۱۶ـ انجام ساير وظايف و تكاليفي كه در اين اساسنامه ذكر شده است.
ماده ۱۱ـ هيأت مديره صندوق مركب از پنج نفر افراد صلاحيتدار و متخصص در امور مختلف محيط زيست، اقتصاد، مالي، حقوقي و بانكداري مي باشد كه براي مدت دو سال با انتخاب مجمع عمومي و حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي شوند.
تبصره ۱ـ هيأت مديره از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مي نمايد.
تبصره ۲ـ جلسات هيأت مديره حسب دعوت رئيس هيأت مديره حداقل ماهي يك بار تشكيل و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي يابد. تصميمات هيأت مديره با آراي سه نفر معتبر و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره ۳ـ پس از پايان دوره تصدي تا زمان انتصاب هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق به فعاليت ادامه خواهد داد.
تبصره ۴ـ در صورت استعفا و يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره، مدت تصدي مسئوليت عضو جديد همزمان با ساير اعضا پايان مي پذيرد.
تبصره ۵ـ حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره به صورت عضو موظف فعاليت مي نمايند.
ماده ۱۲ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره عبارتند از:
۱ـ اجراي مفاد اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي
۲ـ تدوين آيين نامه هاي اداري، مالي، استخدامي و ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز صندوق بر حسب مورد و ارجاع به مجمع عمومي براي تصويب
۳ـ تنظيم برنامه ها و خط مشي صندوق و پيشنهاد آن جهت تصويب در مجمع عمومي
۴ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و ارائه آن به بازرس و مجمع عمومي
۵ ـ اتخاذ تصميم در مورد وصول منابع اعتباري و مطالبات صندوق
۶ ـ ارائه هرگونه پيشنهاد جهت تغيير يا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي به منظور طرح در مراجع ذي ربط
۷ـ نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملكرد مديرعامل
۸ ـ انتخاب بانك عامل.
ماده ۱۳ـ نصب و عزل مديرعامل توسط رئيس مجمع عمومي انجام مي شود. رئيس مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره يك نفر را به مدت دو سال به عنوان مديرعامل انتخاب و منصوب مي نمايد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده ۱۴ـ وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
۱ـ افتتاح حساب و سپرده نزد بانك عامل در ارتباط با اهداف و وظايف صندوق
۲ـ انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري، مشاركت و همكاري با ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري و مالي در چارچوب اختيارات مديرعامل
۳ـ اسـتيفاي حقوق صـندوق و طرح دعـوا و دفاع در مراجـع قضـايي و پاسـخگويي به دعاوي مطرح شده عليه صندوق در مراجع قضايي، شبه قضايي، اداري، ثبتي و انتظامي
۴ـ انتخاب وكيل با حق توكيل به غير و عنداللزوم اعزام نمايندگان قضايي
۵ ـ پيشنهاد هرگونه مصالحه و يا ارجاع به داوري به هيأت مديره جهت تصميم گيري و ارجاع به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۶ـ مبادرت به هرگونه اقدامي كه در چارچوب قوانين و مقررات تأسيس صندوق و پيشبرد اهداف صندوق ضروري مي باشد.
۷ـ تدوين و تنظيم بودجه پيشنهادي حسب سياست ها و خط مشي كلي صندوق و تنظيم گزارش عملكرد و سود و زيان و گزارش تفريغ بودجه سالانه صندوق و ارائه آن به هيأت مديره
۸ ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي
تبصره ـ مديرعامل اختيارات لازم غير از آنچه را كه بر عهده هيأت مديره و مجمع عمومي مي باشد، براي اداره امور صندوق عهده دار مي باشد.
ماده ۱۵ـ مديرعامل در برابر هيأت مديره پاسخگو و مسئول مي باشد. هيأت مديره مي تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده ۱۶ـ صندوق داراي بازرس مي باشد كه براي مدت دو سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود.
ماده ۱۷ـ بازرس صندوق طبق قوانين و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان، گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه خواهد نمود. صندوق مي تواند در صورت لزوم از خدمات حسابداران ذي صلاح رسمي نيز استفاده نمايد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده ۱۸ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا آخر اسفند همان سال پايان مي پذيرد.
تبصره ـ اولين سال مالي صندوق از تاريخ تشكيل صندوق تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۱۹ـ اسناد، اوراق مالي و تعهدآور و قراردادهاي مربوط به معاملات صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (رئيس يا نايب رئيس) به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضاي چك ها از محل اعتبارات عمومي بايد به امضاي ذي حساب نيز برسد.
تبصره ـ مكاتبات صندوق با امضاي مديرعامل انجام مي شود. مديرعامل مي تواند حق امضاي خود درخصوص مكاتبات را در حدود مقررات و آيين نامه هاي مصوب به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد و اين امر نافي مسئوليت مديرعامل نمي باشد.
ماده ۲۰ـ نحوه تطبيق وضعيت استخدامي آن دسته از كاركنان رسمي ـ پيماني سازمان حفاظت محيط زيست كه به صندوق انتقال مي يابند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي مي رسد.
ماده ۲۱ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ـ اين اسـاسنامه جايگزين اسـاسنامه موضوع تصويب نامه شماره ۳۲۳۷۸/ت۳۳۳۳۹هـ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۴ و اصلاحيه شماره ۱۶۷۸۸۵/ت۳۹۲۵۷هـ مورخ ۱۸/ ۹ /۱۳۸۷ مي گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۵۵/ ۱۰۲ /۹۳ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۳ شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-