فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:23594/ 48036
تاريخ: 4/ 3/ 1393
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر كه در جلسه مورخ 3/ 2/ 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
وزارت راه و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه 3/ 2/ 1393 به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 62161 مورخ 05/ 11/ 1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر را به شرح زير تصويب كرد: 
ماده 1 ـ شركت عمران شهر جديد فولادشهر كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي­شود شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي­نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-