فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3-113/13-24105
تاريخ: 1390/2/19
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم  شوراي نگهبان
موضوع : نهادها و سازمان هاي تحت امر مقام معظم رهبري
سلام عليكم،
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار مي رساند؛
1ـ مستنداً به بند «ج» تبصره 2 قانون بودجه سال 81، اساسنامه جديدي براي سازمان صنايع دفاع (وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني ن.م) تهيه و در سير مراحل تصويب قرار گرفت، اما به دليل ايراد شوراي محترم نگهبان، به منظور اخذ نظر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا برگشت داده شد و تا كنون نيز مجدداً به آن شوراي محترم ارايه نشده است.
به اين ترتيب، سازمان صنايع دفاع با شخصيت حقوقي خاص، مطابق اساسنامه قانوني سال 43 كه كماكان واجد اعتبار و ملاك عمل است، اداره مي شود.
2ـ برابر مقررات اساسنامه سازمان صنايع دفاع (مواد 37 و 38) چگونگي حساب درآمد و سود ويژه سازمان تبيين گرديده و به دليل عدم پيش بيني اعتبار براي پرداخت ماليات (به نحوي كه صورت هاي مالي نيز ساليانه به همين ترتيب به تصويب مجمع عمومي سازمان مي رسد) معافيت سازمان از پرداخت ماليات محرز است و تا قبل از اصلاحات مصوب 80/11/27 قانون ماليات هاي مستقيم نيز به همين ترتيب رفتار شده و مراتب مورد پذيرش وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
اما با اجراي اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ 81/1/1، مميزين محترم مالياتي معتقدند كليۀ معافيت هاي مالياتي لغو شده است و سازمان صنايع دفاع نيز مشمول پرداخت ماليات بر در آمد مي باشد.
3ـ با عنايت به مطالب عنوان شده، اكنون اين سؤال مطرح است كه:
آيا لغو معافيت هاي مالياتي (موضوع ماده 273 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم سال 80) شامل سازمان ها و نهاد هايي همچون سازمان صنايع دفاع و ساير سازمان هاي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني ن.م كه همانند نيروهاي مسلح تحت امر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا قرار دارند و اجراي قوانين و مقررات عمومي و حتي خاص در خصوص آنها (به موجب همان قوانين) به نظر و تائيد معظم له موكول مي گردد(همچون قانون مديريت خدمات كشوري ـ ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه ـ قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي ن.م - قانون تشكيل سازمان صنايع هوا فضا - قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ...) نيز مي گردد و يا اينكه تسرّي لغو معافيت هاي مالياتي به نهادها و سازمان هاي تحت امر مقام معظم رهبري، منوط به نظر موافق ايشان مي باشد؟
استدعا دارد نظر آن شوراي محترم را در پاسخ به سؤال مطرح شده، اعلام فرماييد./471

وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح
سرتيپ پاسدار احمد وحيدي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-