فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد» كه در تاريخ 13/ 4/ 1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 24/ 8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است. نكات ذيل درباره اين موافقتنامه قابل توجه مي باشد.
شرح و بررسي
براساس تبصره «2» ماده واحده اين موافقت‌نامه، اجراي بندهاي «2»، «3» و «4» ماده (25) كه ناظر به «آئين توافق دوجانبه» است، منوط به رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي گرديده است. در اين رابطه باتوجه به اينكه بندهاي مذكور مربوط به صلح و سازش و احياناً اصلاح اين موافقتنامه (از طريق فراهم آوردن آئين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي براي اجراي آئين توافق) است، قيد مذكور در تبصره «2» وافي به‌مقصود مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-