فايل ضميمه :
        لايحه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن
مقدمه
«لايحه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن » كه در تاريخ 13 /4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 24 /8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
1) براساس تبصره «1» ماده واحده، ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) اين موافقتنامه به داوري، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل 139 قانون اساسي شده است. لذا درصورتي كه ارجاع اختلاف از سوي دولت مقابل باشد، ارجاع به داوري منوط به رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و چنين امري مغاير اصل مذكور به نظر مي رسد.
2) مطابق تبصره «2» ماده واحده، در اجراي ماده (12) اين موافقتنامه، رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. در اين رابطه باتوجه به اينكه بند «2» ماده مذكور درخصوص اصلاح موافقتنامه مي باشد، شرط مذكور لازم به نظر مي رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-