فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به‌انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي
مقدمه
«لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي» در تاريخ 24/ 8 /1395 و به موجب اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شد.
شرح و بررسي
1) براساس تبصره «2» ماده واحده مصوبه، رعايت اصول 139 و 77 قانون‌اساسي در اجراي ماده (24) لازم‌الرعايه شناخته شده است. در اين‌خصوص باتوجه به اينكه مفاد اين ماده علاوه‌بر اينكه مربوط به حل و فص اختلافات مي‌باشد، در مواردي مي‌تواند ناظر به اصلاح موافقتنامه نيز باشد، رعايت دو اصل مذكور در اجراي اين ماده وافي به‌مقصود به‌نظر مي‌رسد.
2) منظور از «رابطه خاص» بين پرداخت‌كننده و مالكِ منافع در بند «7» ماده (11) مشخص نيست. بر همين اساس و به تبع ابهام موجود در عبارتِ «رابطه خاص» و باتوجه به بند «3» ماده (11)، اگر «هزينه‌هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني» شامل «ربا» نيز باشد، با توجه به رسميت بخشيدن به اين امر، مغاير بند «5» اصل 43 و اصل 47 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-