فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5842/ 100 /97
تاريخ: 13 /4 /97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 21217 /10 /د مورخ 20 /03 /1397؛
موضوع نامه مذكور در جلسه 30 /03 /1397 شوراي نگهبان مطرح گرديد و اين شورا بر نظر سابق خود مبني بر مغايرت با قانون اساسي باقي است.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-