فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/100/5842

تاريخ: 1397/4/13

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 21217/‏10/‏د مورخ 20/‏03/‏1397؛

موضوع نامه مذكور در جلسه 30/‏03/‏1397 شوراي نگهبان مطرح گرديد و اين شورا بر نظر سابق خود مبني بر مغايرت با قانون اساسي باقي است.

 

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-