فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 5/‏2/‏1397

آقاي عليزاده ـ دستور بعدي «اصلاح اساسنامه شركت‌ مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)» است.[1] [نظر شماره 4381/‏102/‏96 مورخ 30/‏11/‏1396:] «مستفاد از ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب 1377[2] آن است كه دولت در حدود مجوز قانوني و عنوان تعيين‌شده سازمان يا شركت مي‌تواند تغييرات يا اصلاحاتي در اساسنامه داشته باشد و نمي‌تواند شركت را به سازمان و يا سازمان را به شركت تبديل نمايد. بنابراين مصوبه از اين حيث مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»

 

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال درست شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، نوشته‌اند: «1- در صدر مصوبه،[3] عبارت «سازمان بازآفريني شهري ايران» به عبارت «شركت بازآفريني شهري ايران» و در مواد بعدي، واژه «سازمان» به واژه «شركت» اصلاح مي‌شود.

2- در بند (1)،[4] عبارت «واژه اختصاري «شركت» به واژه اختصاري «سازمان» و» حذف مي‌شود.» آقا، اشكالات اين مصوبه هم ‌درست شد. اگر استعلام ديوان عدالت اداري را رسيدگي مي‌كنيد، شروع بفرماييد.[5]

==================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت‌ مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در تاريخ 4/‏11/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 143327/‏53834 مورخ 11/‏11/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 25/‏11/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي مواد اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4381/‏102/‏96 مورخ 30/‏11/‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 13/‏12/‏1396 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4981/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. ماده واحدهي قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده واحده- هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير‌ نظر دولت محسوب مي‌شود، با هيئت وزيران است.»

[3]. صدر اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 4/‏11/‏1396 هيئت وزيران: «اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران موضوع تصويب نامه شماره 18923/‏ت30134هـ مورخ 27/‏4/‏1383 و اصلاحات بعدي آن با تغيير عنوان به اساسنامه سازمان بازآفريني شهري ايران به شرح زير اصلاح مي شود:

1- ...»

[4]. بند (1) اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 4/‏11/‏1396 هيئت وزيران: «1- در تمام مواد اساسنامه، واژه اختصاري «شركت» به واژه اختصاري «سازمان» و عبارت «مسكن و شهرسازي» به عبارت «راه و شهرسازي» اصلاح مي‌شود.»

[5]. نظر شماره 4981/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 162675/‏53834 مورخ 19/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 4381/‏102/‏96 مورخ 30/‏11/‏1396، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به‌ عمل‌‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-