فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمد رشيدي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 6071/ 61140 مورخ 1/ 12 /1391 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري.

بررسي : اگر بر اساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي حق جعل بخشنامه را داشته باشد عمل مذكور قانوني بوده و خلاف‌شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه چنين حق جعلي را سازمان مذكور بر اساس قانون دارا مي‌باشد بر عهده ديوان‌عدالت اداري است و از وظايف فقهاء شوراي نگهبان نيست همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق اين بخشنامه نسبت به مواردي كه عمل به آن مستلزم ايجاد ضرر به سفره‌خانه‌هاي سنتي مي‌گردد و خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه احراز ايجاد ضرر به ايشان مشكل است و اين مطلب اختلاف خصوصيت مورد بوده و درنتيجه تشخيص ايجاد ضرر به ايشان با مراجعه به مراجع ذيربط (قوه قضائيه) بايد حل گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-