فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 33432/ت31225ه	شماره انتشار : 17357 	
تاريخ ابلاغ: 01/ 07/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 08/ 07/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي )
مصوب 01/ 06/ 1383

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 6/ 1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 19797/6838هـ /ب مورخ 24/ 3/ 1383 تصويب نمود :

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) موضوع تصويب نامه شماره 56644/ت29329هـ مورخ 22/ 10/ 1382 به شرح زير اصلاح مي گردد :

1ـ در بند ( 2 ) ماده ( 9 ) بعد از عبارت « سود ويژه شركت » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي شود .

2ـ در بند ( 3 ) ماده ( 9 ) بعد از عبارت « و تغييرات آن » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » افزوده مي شود .

3ـ در بند ( 14 ) ماده ( 9 ) واژه « موضوعاتي » به واژه « مواردي » تغيير يافته و بعد از عبارت « هيئت مديره » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

4ـ در بند ( 32 ) ماده ( 12 ) واژه « پيشنهاد » جايگزين واژه « تعيين » مي گردد .

5ـ در بند ( 5 ) ماده ( 14 ) عبارت « كه مطابق قوانين » جايگزين عبارت « ساير مقررات » مي گردد .

6ـ در ماده ( 21 ) عبارت « اصول بازرگاني » حذف و بعد از عبارت « دستورالعملهاي مربوط » عبارت « كه با رعايت قوانين و مقررات صادرشده » اضافه مي گردد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8447/ 30/ 83 مورخ 19/ 6/ 1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-