فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات درماني

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏2/‏1387

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تا زمان اشتغال به كار، افزايش مي‌يابد.
تبصره ـ بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در بودجه سنواتي توسط دولت منظور مي‌گردد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه لايحه دولت{1} سقف 22 سال را تعيين كرده است و مصوبه مجلس شوراي اسلامي اين سقف را برداشته است و در نتيجه افراد بيشتري مشمول مزاياي لايحه مي‌شوند، لذا موجب افزايش هزينه عمومي مي‌شود. عليهذا با توجه به اينكه طريق تأمين هزينه جديد معلوم نشده است، اين مصوبه مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
ماده واحده، با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 20/‏5/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏5/‏1387

ماده واحده ـ حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم اشتغال به كار، به بيست و دو سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات درماني كماكان مطابق ضوابط جاري صندوق‌هاي متبوع خواهد بود.
تبصره ـ پس از سن بيست و دو سالگي با كسر بيست و هفت هزار و پانصد ريال بابت هر فرزند از بيمه‌گذار فرزندان وي مي‌توانند از خدمات درماني آن صندوق بهره‌مند گردند.
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجا كه در تبصره رقم ثابتي براي حق بيمه فرزندان تعيين شده است و تأثير تورم ساليانه آن لحاظ نگرديده است، عملاً موجب كاهش درآمدهاي عمومي گرديده و طريق جبران آن نيز جبران نشده است. بر اين اساس، اطلاق مصوبه مزبور مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ با توجه به اينكه تعيين رقم حق بيمه يك امر كارشناسي است، و شوراي نگهبان در مقام بررسي كارشناسانه آن نيست، فلذا مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان {3}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. متن لايحه دولت: «ماده واحده ـ حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم اشتغال به كار، به 22 سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات درماني كماكان مطابق ضوابط جاري صندوقهاي متبوع خواهد بود.»

2. مندرج در نامه شماره 25901/‏‏30/‏‏87 مورخ 26/‏‏2/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

3. مندرج در نامه شماره 28366/‏‏30/‏‏87 مورخ 2/‏‏6/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-