فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1628 - ق
تاريخ : 1 /1/ 60
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان 
عطف به نامه شماره 4068 مورخ23 /9 /1360 اشعارمي دارد . 
طبق تصميم متخذه درجلسه روز25 /1 /1360 مجلس شوراي اسلامي بررسي وتصويب لايحه شماره 55742 مورخ 13/ 10/ 13589 درخصوص وصول ماليات ازاتومبيل هاي غيرسواري واصلاح بعضي ازموادقانون ماليات هاي مستقيم واصلاحيه هاي بعدي طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي به كميسيون مشترك برنامه وبودجه واموراقتصادي و دارائي محول شدتاپس ازتصويب براي مدت يك سال به مرحله اجرادرآيد . 
درپي اين تصميم كميسيون مشترك مزبور لايحه رابااصلاحاتي تصويب وپس از تاييدآن شواري محترم درتاريخ 1 /9/ 1360 براي اجراابلاغ گرديد . 
به طوري كه درنامه مورخ 17 /9/ 1360 كميسيون مشترك مذكوراست متاسفانه اصلاحاتي كه دربررسي نهائي به تاييدكميسيون رسيده درنسخه ارسالي مصوب كميسيون ازقلم افتاده كه مقامات اجرائي رامواجه بااشكال نموده است . 
ازآن جاكه حق تصويب اين لايحه دركميسيون راجع به آن ها بحث وتبادل نظرشده لذابه نظرمي رسدنيازي به اجازه مجددمجلس به كميسيون نباشد . 
خواهشمنداست باتوجه به مراتب بالامتن صحيح مصوبه كميسيون راكه منضم به نامه شماره 1684 / ق مورخ 21 /9 /1360 ارسال شده است ازنظرانطباق برموازين اسلام وقانون اساسي موردبررسي قرارداده ونتيجه رااعلام فرمايند . عـ 
رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبرهاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-